Висновок про товари, які використовуються для виробництва палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні

Ідентифікатор послуги
00367
Строк
до 60 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні
Інформація про послугу
Щоб отримати висновок про те, що товари для розвитку виробництва i забезпечення споживання біологічних видів палива не виробляються та не мають аналогів в Україні, потрібно звернутися із заявою та пакетом документів до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/2860/details?languageId=0.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Лист-звернення щодо видачі висновку у довільній формі на офіційному бланку суб'єкта господарювання за підписом керівника (або особи, яка виконує його обов'язки), скріплений печаткою суб'єкта господарювання (за наявності)
Копія та офіційний переклад (у разі, коли документи укладено лише іноземною мовою) зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма додатками та специфікаціями або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України, засвідчені підписом керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) та печаткою.
Копія довідки або виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчена підписом керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) та печаткою.
Копія та офіційний переклад (у разі, коли документи укладено лише іноземною мовою) технічного паспорта або іншого документа заводу - виробника товару, у якому зазначено, що товар призначений для виробництва та/або споживання біологічних видів палива, засвідчені підписом керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) та печаткою.
Оригінал експертного висновку щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД
Умови і випадки надання
Документи, які подаються заявником, повинні бути засвідчені підписом керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) та печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання копії та офіційні переклади (у разі, коли документи укладено лише іноземною мовою). Висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні (далі - Висновок) або лист-відмова в його видачі надається протягом 30 календарних днів з дати реєстрації документів у Міністерстві. Якщо результати розгляду поданих документів не дають можливості прийняти обґрунтоване рішення щодо видачі Висновку, Міністерство може звернутися до галузевих центральних органів виконавчої влади, Торгово-промислової палати України та інших спеціалізованих (експертних) установ або підприємств для отримання інформації стосовно виробництва товарів або їх аналогів в Україні, необхідної для видачі висновку. У такому разі строк видачі висновку продовжується до надходження інформації від вказаних установ або підприємств, але не більше ніж на 30 календарних днів, про що Міністерство письмово повідомляє заявника. Висновок або лист-відмова в його видачі надається засобами поштового зв'язку або безпосередньо суб'єкту господарювання чи його представникові за умови надання оригіналу належним чином оформленої довіреності на його отримання та документа, що посвідчує особу.
Результат та способи отримання результату
Висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні.
Лист-відмова у видачі висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Якщо за результатами розгляду поданих документів недостатньо інформації для прийняття рішення, строк розгляду може бути продовжено, але не більше ніж на 30 календарних днів.
Строк надання
60 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Положення зовнішньоекономічного договору (контракту) та додатків і специфікацій до нього не узгоджуються між собою та/або з технічним паспортом, іншим документом заводу виробника товару
Документи подано особою, яка не має на це повноважень
Документи подано з порушенням вимог законодавства
Товари виробляються або мають аналоги в Україні
Документи подано не в повному обсязі
Подані документи містять неповну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають законодавству
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого строку виданий висновок залишається дійсним?
Висновок дійсний до завершення митного оформлення товару, але не більше як один рік з дати його видачі. Після завершення цього строку суб'єкт господарювання може повторно звернутися за висновком ( п. 14 Порядку видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.08.2011 № 42).

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про альтернативні види палива ст. 1 - 15 Постанова КМУ від 18.05.2011 №581 Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива п. 1 -5 Порядку Наказ ЦОВВ від 11.06.2013 №621 Про затвердження інформаційних карток деяких адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні Наказ ЦОВВ від 23.08.2011 №42 Про порядок видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні п. 1 - 19 Порядку