Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу

Ідентифікатор послуги
00844
Строк
90 днів (календарні)
Повна назва
Видача свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Інформація про послугу
Юрособа, що має намір надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, повинна пройти авторизацію, яку здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. У результаті авторизації відомості про юрособу вносять до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та товарних ринках.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копія статуту або іншого установчого документа заявника, крім випадку наявності доступу до відомостей статуту такої особи - резидента в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацію у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи-резидента
Довідка про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (додаток 3) з доданням схематичного зображення такої структури
Ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові(за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, або ксерокопії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія й витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності(річної консолідованої фінансової звітності) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності заявника (для банків та інших фінансових установ, що, зокрема, підтверджує відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб, з доданням копії фінансової звітності за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав)
Анкета щодо кваліфікації голови та членів органів управління заявника, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту
Анкета щодо ділової репутації юридичної особи
Анкету щодо ділової репутації фізичної особи
Внутрішні правила та інформація про створення й забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів під час здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Внутрішні правила щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, які, зокрема, містять методику перевірки інформації на повноту (відповідність, достовірність)
Довідка про асоційованих осіб-членів сім'ї фізичної особи - прямого власника з істотною участю у заявнику
Довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше, ніж заявник, місцезнаходження
Довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (у разі її створення) , інших органів заявника, передбачених його статутом
Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа-прямий власник з істотною участю у заявнику є керівником та/або контролером
Засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, укладений заявником або засновником(у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення)
Інформація про застосування аутсорсингу(за наявності)
Калькуляція майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника на здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 6 місяців, з доданням засвідченої підписом керівника заявника копії затвердженої організаційної структури заявника, штатного розпису заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (додаток 11), і витрат, спрямованих на придбання/розроблення/оренду та впровадження засобів, необхідних для забезпечення провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку
Копії внутрішніх положень заявника, що визначають порядок надання відповідного виду інформаційних послуг на фондовому ринку
Порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю)та опис системи управління ризиками
Умови і випадки надання

Заявник для проходження другого етапу авторизації для погодження відповідних засобів і подальшого включення до Реєстру уповноважених осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Комісії документи для погодження відповідних засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку :

1) заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або

заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або

заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) інформацію про засоби, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або

інформацію про засоби, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, а також її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або

інформацію про засоби, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) інформацію про відповідні засоби захисту інформації, її передання, мінімізації ризиків втрати, спотворення, несанкціонованого доступу та/або витоку;

4) інформацію про засоби забезпечення збереження інформації та безперервності провадження діяльності.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3EtLrvM.

Результат та способи отримання результату
Погодження/відмова в погодженні внутрішніх правил заявника
Погодження/відмова в погодженні відповідних засобів
Включення заявника до Реєстру уповноважених осіб
Видача свідоцтва про включення до Реєстру уповноважених осіб
Залишення заяви без розгляду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку, вимогам закону та Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності
Наявність у документах неповної, та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації
Невідповідність документів, поданих на погодження, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду документів?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про включення або відмову у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб протягом шести місяців з дня отримання всіх документів, передбачених частиною першою статті 79 Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»
Що є результатом розгляду надання адміністративної послуги?
1) Погодження/відмова в погодженні внутрішніх правил заявника; 2) Погодження/відмова в погодженні відповідних засобів; 3) Залишення заяви без розгляду; 4) Включення заявника до Реєстру уповноважених осіб; 5) Видача свідоцтва про включення до Реєстру уповноважених осіб

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: