Погодження змін до внутрішніх правил (відповідних засобів надавача інформаційних послуг)

Ідентифікатор послуги
00746
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів надавача інформаційних послуг
Інформація про послугу
Для погодження змін до внутрішніх правил або відповідних засобів надавача інформаційних послуг необхідно звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою про погодження змін, обґрунтуванням необхідності внесення змін та іншими документами.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про погодження змін
Внутрішні правила та/або інформацію про відповідні засоби, які забезпечують: оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та/або збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27-7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію, оприлюднення та доступність для всіх юридичних і фізичних осіб відповідно до вимог законодавства та/або подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії та/або засоби захисту інформації
Обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів
Порівняльна таблиця старої та нової редакцій внутрішніх правил та/або інформації про відповідні засоби, сторінки якої прошито та пронумеровано
Умови і випадки надання

Для погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів надавач інформаційних послуг зобов’язаний подавати до Комісії такі документи:

1) заяву про погодження змін до:

внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або

внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27-7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або

внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії;

2) обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів;

3) внутрішні правила та/або інформацію про відповідні засоби, які забезпечують:

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та/або

збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27-7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію, оприлюднення та доступність для всіх юридичних і фізичних осіб відповідно до вимог законодавства та/або

подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії та/або

засоби захисту інформації.

Зазначені у цьому підпункті документи подаються у новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені відповідним органом заявника, що подають у двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, подають електронні копії внутрішніх правил у новій редакції з урахуванням внесених змін;

4) порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх правил та/або інформації про відповідні засоби, сторінки якої прошито та пронумеровано. Окрім паперової форми порівняльної таблиці, подається також її електронна форма.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-pogodzhennya-zmn-do-vnutrshnh-pravil-taabo-vdpovdnih-zasobv-nadavatcha-nformatsynih-pos/

Результат та способи отримання результату
Залишення заяви без розгляду
Погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів
Відмова в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку, вимогам закону та цього Положення
Наявність у документах неповної, та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації
Невідповідність документів, поданих на погодження, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи може заявник повернути документи, подані на погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів надавача інформаційних послуг у разі відмови Комісією в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів?
У разі відмови в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів подані документи заявнику не повертають.
Який термін розгляду пакету документів, поданий на погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів надавача інформаційних послуг?
Комісія приймає рішення про погодження або про відмову в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів у строк 30 днів з дати отримання заяви та відповідних документів.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: