Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності

Ідентифікатор послуги
00270
Строк
80 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Видача свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті
Інформація про послугу
Призначення - надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності. Рішення про видачу свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності приймає Мінекономіки, (до якого необхідно звернутися із відповідною заявою) за пропозиціями центрального органу виконавчої влади або Служби безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/online-109/4181/details.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про призначення органу з оцінки відповідності для виконання певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті
Опис заявленої сфери призначення
Копія атестата про акредитацію
Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років
Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності
Довідка про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належать претенденту на призначення, види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення
Копії угод, укладених претендентом на призначення із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників або дочірніх підприємств випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, що засвідчені претендентом на призначення
Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на призначення
Умови і випадки надання

 Заява про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, подається органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, за формою згідно з додатком 1 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1071.


У разі подання претендентом на призначення, неповного пакета документів, та/або порушення претендентом на призначення установлених вимог до заяви та пакета документів – готується письмове повідомлення про відмову в видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.


Мінекономіки за результатами опрацювання відповідної заяви про призначення та на підставі пропозиції відповідного державного органу (крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки) видає наказ про призначення органу з оцінки відповідності та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті.

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності
Повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення, із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови. Отримати результати надання послуги заявник може в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, в тому числі кур’єром за додаткову плату) або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Портал електронних сервісів Мінекономіки та/або засобами Єдиного державного веб порталу електронних послуг).
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://my.gov.ua/info/service/online-109/4181/details.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушення претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та пакета документів
Відмова претендента на призначення в допуску посадових осіб центрального органу виконавчої влади або Служби безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності, та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", до проведення його оцінювання, з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт
Відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами з оцінки відповідності, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність
Невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів з оцінки відповідності
Подання претендентом на призначення неповного пакета документів
Виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)
Встановлення за результатами оцінювання факту виконання претендентом на призначення без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно з відповідним технічним регламентом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення, або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності")
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка вартість послуги?
Послуга є безоплатною.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" розділ 1-5 Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 2 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" стаття 2 Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" п. 120 Постанова КМУ від 13.01.2016 №56 "Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності" пункт 1 Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання" пункт 1-2 Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності" пункт 1-2