Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності

Ідентифікатор послуги
00349
Строк
80 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше
Інформація про послугу
Призначення - надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності. Рішення про розширення сфери призначення приймає Мінекономіки, до якого необхідно звернутися із відповідною заявою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті
Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на розширення спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності
Довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на розширення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, підписана керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 7 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1071 , а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення - також засвідчені претендентом на розширення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств (якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції)
Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на розширення
Умови і випадки надання

Заява про розширення сфери призначення, подається призначеним органом з оцінки відповідності, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого його/її було призначено раніше за формою згідно з додатком 11 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 04.11.2020 № 1071 .


У разі подання претендентом на розширення, неповного пакета документів, та/або порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів Мінекономіки готує письмове повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.


У разі подання претендентом на розширення повного пакета документів, надсилається копії заяви про розширення сфери призначення та пакета документів центральному органу виконавчої влади або Службі безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності, для проведення ними оцінювання претендента,  крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки, яке проводить оцінювання.


Мінекономіки за результатами опрацювання відповідної заяви про розширення сфери призначення та на підставі пропозиції відповідного державного органу (крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки) видає наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті із внесеними змінами, пов’язаними із розширенням сфери призначення.


На час воєнного стану в Україні строк надання адміністративної послуги зупиняється та поновлюється у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті із внесеними змінами, пов’язаними із розширенням сфери призначення
Повідомлення про відмову у розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://my.gov.ua/info/service/online-109/4187/details/0/0.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в документах, поданих претендентом на розширення сфери призначення, недостовірних відомостей
Подання претендентом на розширення сфери призначення неповного пакета документів
Відмова претендента на розширення у допуску посадових осіб відповідного державного органу, та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", до проведення його оцінювання, з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт
Порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів
Встановлення за результатами оцінювання претендента на розширення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності факту виконання ним без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно з відповідним технічним регламентом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на розширення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
Відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами з оцінки відповідності, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є затверджена форма заяви про розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності?
Заява про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 11 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1071 .

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" п. 120 Додатку Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" розділ 1-5 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 2 Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 "Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб" п. 1-2 Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності" пункт 1 Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої та Служба безпеки України влади здійснюють функції технічного регулювання" пункт 1-2 Постанова КМУ від 13.01.2016 №56 "Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності" пункт 1