Свідоцтво арбітражного керуючого

Ідентифікатор послуги
01231
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Інформація про послугу
Особливим учасником в процедурі банкрутства є арбітражний керуючий. Через нього здійснюється зв’язок між сторонами, господарським судом та іншими учасниками у справі про банкрутство. Законом встановлено, що арбітражний керуючий - це фізична особа, яка має свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, видане в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про допуск до складання кваліфікаційного іспиту за встановленою формою
Дві фотокартки розміром 40 х 30 мм
Копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце реєстрації проживання/перебування (або копії паспорта громадянина України у формі картки (ID) та довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи)
Копія трудової книжки(за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
Копії документів, що підтверджують наявність стажу роботи (довідки, виписки із наказів, письмові трудові договори і угоди тощо)
Копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами
Копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня
копія документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого Національною комісією зі стандартів державної мови
Оригінал довідки медичної установи про стан здоров'я (медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів)
Оригінал відгуку керівника стажування про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затверджений у порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих
Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" про відсутність (наявність) судимості (скорочений)
Копії документів, які додаються до заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, засвідчується особистим підписом особи. Напис про засвідчення копії документа складається із слів "Згідно з оригіналом", особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати свідчення копії
Умови і випадки надання

Наявність свідоцтва є обов'язковою умовою здійснення діяльності арбітражного керуючого. 


Свідоцтво видається Мін'юстом без обмеження строку дії не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих про видачу свідоцтва особі, яка склала кваліфікаційний іспит. 


Свідоцтво вручається особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю. 

У разі якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення на офіційному вебсайті Мін'юсту наказу Мін'юсту про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого на його ім'я не звернувся до Мін'юсту для його вручення, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу арбітражного керуючого, зазначену в заяві про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, із супровідним листом Мін'юсту.


Наказ Мін'юсту про видачу свідоцтва не пізніше наступного робочого дня з дня його видачі розміщується на офіційному вебсайті Мін'юсту.


Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого приймається, якщо на момент надходження до Мін'юсту рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого є підстави, що перешкоджають видачі свідоцтва.

Копія наказу Мін'юсту про відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилається особі із супровідним листом Мін'юсту протягом трьох робочих днів з дня видачі наказу Мін'юсту про відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого приймається, якщо на момент надходження до Мін'юсту рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого є підстави, що перешкоджають видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, а саме на зазначених підставах.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Відмова у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Набрання законної сили рішенням суду про визнання особи обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною, безвісно відсутньою або померлою чи про застосування до неї примусових заходів медичного характеру
Втрата особою громадянства України
Виявлення неправдивих відомостей у документах, потрібних для отримання свідоцтва, які були подані для вирішення Кваліфікаційною комісією арбітражних керуючих питання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту
Смерть особи
Встановлення судом заборони обіймати керівні посади
Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо заявника
Неможливість здійснення особою діяльності арбітражного керуючого за станом здоров'я
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які способи отримання відповіді?
Про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, арбітражний керуючий повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного наказу Мін'юсту на офіційному вебсайті Мін'юсту. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого вручається особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю. У разі, якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення на офіційному вебсайті Мін'юсту наказу Мін'юсту про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого на його ім'я не звернувся до Мін'юсту для його вручення, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу арбітражного керуючого, зазначену в заяві про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, із супровідним листом Мін'юсту. У разі відмови у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого особа повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного наказу Мін'юсту на офіційному вебсайті Мін'юсту. Копія наказу Мін'юсту про відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилається особі із супровідним листом Мін'юсту протягом трьох робочих днів з дня видачі наказу Мін'юсту про відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.