Свідоцтво про право на зайняття діяльністю представника у справах сортів рослин

Ідентифікатор послуги
01721
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Видача свідоцтва про право на зайняття діяльністю представника у справах сортів рослин
Інформація про послугу
Представник у справах сортів рослин надає фізичним і юридичним особам допомогу та послуги, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, представляє інтереси зазначених осіб в органах виконавчої влади, судах, банках, а також у відносинах з іншими фізичними і юридичними особами. Для того, щоб офіційно займатись цією діяльністю, потрібно здати кваліфікаційний екзамент та отримати свідоцтво.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про проведення атестації, складена за зразком згідно з додатком 1 до Положення про про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин
Витяг з трудової книжки
Копія диплома про вищу освіту
Довідка про внесення плати за атестацію
Інформація про особливості, обсяг та ефективність роботи у сфері охорони прав на сорти рослин
Інші документи (за бажанням кандидата), що свідчать про рівень його професійних знань
Умови і випадки надання

Представником може бути особа, яка постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, а також не менш як п'ятирічний  досвід роботи у сфері охорони прав на сорти рослин, пройшла атестацію і одержала свідоцтво представника з питань  інтелектуальної власності на сорти рослин. 


Не можуть бути представниками працівники державної системи охорони прав на сорти рослин.

Атестацію та реєстрацію представників здійснює Мінагрополітики. Для проведення цієї роботи утворюються атестаційна та апеляційна комісії. 


Атестаційна комісія затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає  екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах сортів рослин, до екзаменів та проведення їх атестації.

Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як представники. 


Особа, атестована як представник, подає до Мінагрополітики заяву про внесення її до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин. Зазначена заява повинна бути подана не пізніше ніж за рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією. Якщо заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.

Результат та способи отримання результату
Рішення атестаційної комісії про атестацію
Свідоцтво представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин
Рішення атестаційної комісії про відмову в атестації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
За проведення атестації кандидатів у представники вноситься плата, розмір якої визначається Мінагрополітики.
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи має право особа на повторне складення екзаменів?
Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право на складання їх повторно через рік.
З якого моменту в особи виникає право на зайняття діяльністю представника?
Право на зайняття діяльністю представника виникає з дати внесення даних до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.