Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

Ідентифікатор послуги
00937
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складенням іспитів)
Інформація про послугу
Працівники підприємства, діяльність якого пов'язана з перевезенням небезпечних вантажів, проходять спеціальний курс навчання, складають іспит у регіональному сервісному центрі МВС та у разі успішного складання іспиту отримують свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів. Термін дії свідоцтва становить п‘ять років.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Регіональні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на оформлення та видачу свідоцтва уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
Екзаменаційна картка
Квитанція про сплату вартості за надання адміністративної послуги та бланкову продукцію
Копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (у разі перепідготовки)
Свідоцтво про закінчення спеціального навчання
Копія диплома про вищу освіту
Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
Умови і випадки надання

Уповноважений має пройти курс підготовки. Після проходження спеціального навчання для отримання свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, кандидат повинен скласти іспит у регіональному сервісному центрі МВС України.


Для складання іспитів та одержання свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів суб’єкт звернення особисто подає до регіонального сервісного центру МВС заяву та повний пакет документів у паперовому вигляді.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
Видача листа з обґрунтуванням причин відмови в видачі свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
75,00 UAH
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів
Суб’єкт звернення не склав теоретичний іспит
Подання документів, що містять недостовірні відомості;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка послідовність дій одержувача послуги?
Подання до РСЦ повного пакета документів, необхідного для отримання свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів; здійснення оплати за надання адміністративної послуги; унесення електронної заяви до національної автоматизованої інформаційної системи; складання іспиту (у разі нескладання іспиту повторний призначається не раніше ніж через 5 днів); у разі успішного складання іспиту свідоцтво про закінчення спеціального навчання та екзаменаційна картка підписується заступником директора РСЦ та скріплюється гербовою печаткою; отримання свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про адміністративні послуги" увесь Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" увесь Закон України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)" увесь Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Постанова КМУ від 31.10.2007 №1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів" Наказ ЦОВВ від 04.08.2018 №656 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів" Наказ ЦОВВ від 21.03.2008 №130 "Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом"