Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

Ідентифікатор послуги
00770
Строк
45 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Інформація про послугу
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю засвідчуються свідоцтвом з додатком, у якому зазначається перелік штатних і позаштатних експертів та відповідних позицій товарів, щодо яких проводиться експертиза. Свідоцтва видає Державна служба експортного контролю України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба експортного контролю України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява щодо отримання (продовження строку дії) повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю (оформлюється за типовою формою)
Відомості про посадових осіб, які забезпечують роботу в галузі державного експортного контролю
Відомості про створення бази даних законодавчих та інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю на електронних та паперових носіях
Довідка щодо характеру виробничої діяльності із зазначенням конкретних галузей науки і техніки, за якими юридична особа-заявник спеціалізується, та основних видів продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) юридичною особою
Довідка щодо чисельності і спеціалізації позаштатних експертів, яких передбачається залучати для проведення недержавної експертизи товарів, та їх кваліфікаційного рівня
Довідка щодо чисельності і спеціалізації штатних працівників - експертів та їх кваліфікаційного рівня
Завірена керівником копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (якщо його має юридична особа-заявник), або довідка про відсутність такого дозволу
Завірена керівником ксерокопія ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності, пов'язаного з експертизою товарів, щодо яких планується одержати повноваження
Засвідчена копія довідки Держкомстату України про включення юридичної особи-заявника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Засвідчена копія довідки про реєстрацію юридичної особи-заявника
Засвідчені копії статуту, установчого договору та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи-заявника
Лист із стислим викладенням мети звернення
Умови і випадки надання

Попередня ідентифікація товарів здійснюється для отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів суб'єктами господарювання. Проведення попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю здійснюється з метою визначення відповідності найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, найменуванням та описам товарів, унесеним до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю (недержавна експертиза товарів), а також оформлення відповідного висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару (висновок).

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Строк розгляду заяви може бути продовжений до 90 днів за рішенням Голови Держекспортконтролю
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
45 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушення заявником законодавства у галузі державного експортного контролю
Не повний перелік документів
Подання заявником документів, що містять недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який порядок написання та заповнення заяви?
Порядок написання та заповнення заяви викладено у додатку 1 до пункту 2.1. Наказу "Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю" №82 від 15.03.2006.
Який перелік документів необхідних для реєстрації, отримання дозволів?
Перелік документів встановлено пунктом 2.1. Наказу "Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю" №82 від 15.03.2006.
Хто може провести попередню ідентифікацію товару?
Відповідно до статті 12 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видає таким юридичним особам відповідні свідоцтва з додатками, у яких зазначаються переліки штатних і позаштатних експертів та відповідних позицій товарів (або груп товарів), щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів.