Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Ідентифікатор послуги
00731
Строк
45 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів
Інформація про послугу
Створення системи внутрішньофірмового експортного контролю є обов'язковим для суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, який має намір отримати повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або в разі, коли цей суб'єкт має намір отримати генеральний чи відкритий дозвіл або висновок. Державна атестація системи контролю проводиться Держекспортконтролем, у результаті чого суб’єкт отримує сертифікат.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба експортного контролю України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява з проханням здійснити державну атестацію системми внутрішньофімового експортного контролю (у довільній формі)
Засвідченна копія спеціального дозволу на право провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (або довідка про відсутність такого дозволу)
Документи, що свідчать про виконання суб’єктом організаційних, правових, інформаційних та інших заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю: а) копія наказу про створення служби (підрозділу, групи) експортного контролю, її підпорядкування та про призначення керівника або відповідальної за цей напрям роботи особи; б) копія положення про службу (підрозділ, групу) експортного контролю суб'єкта міжнародних передач та копія наказу про затвердження цього положення; в) відомості про створення бази даних на електронних і паперових носіях про законодавчі та інші нормативно-правові акти у галузі державного експортного контролю; г) відомості про зовнішньоекономічні договори контракти) про здійснення міжнародних передач за останні два роки; д) відомості про заяви на отримання дозволів або висновків, а також документи про гарантії стосовно здійснення міжнародних передач таких товарів та отримані від Держекспортконтролю документи за цими заявами за останні два роки; є) відомості про звіти про фактичне використання дозволів або висновків, а також документи про зазначені гарантії за останні два роки
Підписаний керівником суб'єкта та скріплений печаткою документ, що містить його зобов'язання щодо: а) забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю; б) відмови від здійснення будь-яких міжнародних передач товарів, у результаті яких може бути порушено законодавство та міжнародні зобов'язання України або заподіяна шкода її національним інтересам; в) відмови від здійснення міжнародних передач товарів без отримання відповідних дозволів або висновків за наявності інформації про наміри або можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлено повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення; г) відмови від укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-яких товарів або відмови від участі у їх виконанні, якщо йому стало відомо, що такі товари можуть бути використані іноземними державами або іноземними суб'єктами господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки; д)відмови від виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-яких товарів, якщо йому стало відомо, що товари будуть використані з іншою метою або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в договорах (контрактах) чи пов'язаних з ними документах, на підставі яких отримано дозволи або висновки, а також міжнародні імпортні сертифікати; є)своєчасного подання до Держекспортконтролю звітності
Умови і випадки надання

Створення системи контролю та її державна атестація є обов'язковою для суб'єкта міжнародних передач, який має намір отримати від Кабінету Міністрів України повноваження на здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, або в разі, коли цей суб'єкт має намір отримати генеральний чи відкритий дозвіл або висновок на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, або генеральний чи відкритий висновок на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням овнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач таких товарів.

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
45 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушення заявником законодавства у галузі державного експортного контролю
Подання заявником документів, що містять недостовірні відомості
Негативний висновок Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який порядок створення СВФЕК?
Порядок створення СВФЕК затверджено постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів" №1080 від 17.07.2003 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080-2003-%D0%BF).
Чи потрібно створювати на підприємстві СВФЕК?
Це питання врегульовано статтею 14 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" №549 від 20.02.2003 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15).
Який перелік необхідних документів для проведення державної атестації СВФЕК?
Перелік документів встановлено пунктом 5 Постанова КМУ "Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів" №1080 від 17.07.2003.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Весь НПА Постанова КМУ від 20.11.2003 №1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" Весь НПА Постанова КМУ від 28.01.2004 №86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" Весь НПА Постанова КМУ від 17.07.2003 №1080 "Про затвердження Порядку державної атестації системи втрушніньофірмового експортного контролю, створенної суб'єктом здійснення міжнародним передач товарів" Весь НПА Наказ ЦОВВ від 17.11.2006 №412 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового експортного контролю" Весь НПА