Патент на промисловий зразок

Ідентифікатор послуги
00308
Строк
до 31 днів
Повна назва
Видача свідоцтва на промисловий зразок
Інформація про послугу
Особа, що створює твори художнього конструювання та хоче засвідчити право інтелектуальної власності на свій твір, повинна отримати патент. Для того, щоб отримати патент, потрібно подати заяву разом з прикріпленими документами до ДП "Український інститут інтелектуальної власності". Якщо промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності і надісланий комплект документів складений правильно і у повному обсязі, у Державний реєстр патентів України на промислові зразки вносяться відомості і заявник отримує патент.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: http://base.uipv.org/efiling.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд
Креслення, схему, карту (якщо необхідно)
Опис промислового зразка
Документи про оплату відповідних зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
Умови і випадки надання

Для отримання рішення про видачу свідоцтва особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право, або його довірена особа подає заявку про видачу свідоцтва.


Для отримання свідоцтва заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (проведення експертизи заявки, тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". На підставі експертного висновку приймається рішення про видачу свідоцтва. Державна реєстрація свідоцтва здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу свідоцтва. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва. Видача свідоцтва здійснюється ДП "Український інститут інтелектуальної власності" у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.


Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.


У разі якщо право на одержання одного й того самого свідоцтва мають декілька осіб, видається одне свідоцтво. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, особисто або надсилається за адресою для листування; свідоцтво надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва України на промисловий зразок
Відмова у видачі свідоцтва
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,
Адміністративний збір
1 Неоподаткований мінімум доходів громадян
Строк надання
31 день (календарні)
Для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України,
Адміністративний збір
100,00 USD
Строк надання
31 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заявлений винахід (корисна модель) або група винаходів не відповідають умовам надання правової охорони
Ненадходження документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва
Невідповідність плати за видачу свідоцтва встановленому розміру
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Спосіб подання скарги:
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: Протягом двох місяців від дати одержання рішення Національного органу інтелектуальної власності чи копій матеріалів, що протиставлені заявці (документам, необхідним для видачі патенту).
Граничний строк розгляду скарги: Протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення.
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які умови набуття правової охорони промислового зразка?
Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"). Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності. Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету.
Коли потрібно сплачувати державне мито за видачу свідоцтва?
Державне мито потрібно сплатити протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва.
Хто має право сплачувати державне мито за видачу свідоцтва?
Державне мито можуть сплачувати заявники, автори промислових зразків або їх представники за довіреністю