Видача сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

Ідентифікатор послуги
00847
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Видача суб’єктам господарювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Інформація про послугу
Суб’єктами оціночної діяльності є фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. Рішення про видачу такого сертифікату приймає Фонд державного майна України на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Фонд державного майна України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за формою, установленою в додатку 2 до Положення
Довідка про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання, з накладеними ними кваліфікованими електронними підписами, за формою, наведеною в додатку 3
Копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці про оцінювачів
Копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у разі наявності - з кодом відповідного документа для його перевірки за допомогою програмного продукту "cnek")
Умови і випадки надання

Суб’єктами оціночної діяльності є суб’єкти господарювання, якими є фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. 


Відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності сертифікат видається Фондом державного майна України суб’єктам господарювання, зареєстрованим в установленому законодавством порядку, фізичним особам - підприємцям, а також юридичним особам незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, відповідають вимогам Закону та у складі яких працює хоча б один оцінювач.


До запровадження підключення сервісу видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та його інтеграції до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" або у разі неможливості подання документів в електронній формі суб’єкти господарювання подають документи, необхідні, для отримання послуги в паперовій формі.

Результат та способи отримання результату
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
51,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявність серед оцінювачів, які зазначені у довідці, оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб'єктів господарювання, які подали заяву про видачу сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Ліквідація суб’єкта господарювання
Неподання суб’єктом господарювання принаймні одного з документів з переліку документів, необхідних для отримання сертифіката
Недійсність або недостовірність хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних
Виявлення порушень статті 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» за час дії попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката
Набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов’язані з проведенням ними неякісної оцінки майна
Наявність у суб’єкта господарювання ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною
Відсутність в штатному складі суб’єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Фонд державного майна України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Фонд державного майна України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

За якими напрямами (напрямом) оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів (напряму) суб’єкт господарювання має право отримати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності?
Відповідно до норм, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», сертифікат суб’єкта оціночної діяльності може бути виданий за напрямами (напрямом) оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів (напряму), що зазначені в кваліфікаційних свідоцтвах (документах) оцінювачів (оцінювача), що перебувають (перебуває) у штатному складі суб’єкта господарювання.