Сертифікат про затвердження конструкції пакувального комплекту при перевезенні радіоактивних матеріалів

Ідентифікатор послуги
00958
Строк
60 днів (календарні)
Повна назва
Видача сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів (сертифіката про затвердження конструкції пакувального комплекту)
Інформація про послугу
Щоб отримати сертифікат про затвердження конструкції пакувального комплекту при перевезенні радіоактивного матеріалу, підприємству необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Державної інспекції ядерного регулювання України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна інспекція ядерного регулювання України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Докладний опис передбачуваного радіоактивного вмісту з указанням його фізичного й хімічного складу та характеру випромінювання
Докладний опис конструкції пакувального комплекту, уключаючи повний комплект інженерно-технічної документації (креслень), переліків матеріалів, що використовуються, і методів виготовлення
Детальний опис конструкційних матеріалів системи захисної оболонки, проб, які планується відбирати, і випробувань, що пропонуються, - якщо пакувальний комплект розрахований на максимальний нормальний робочий тиск, що перевищує манометричний тиск, рівний 100 кПа
Документи, у яких обґрунтовується будь-яке допущення стосовно характеристик палива, зроблене під час аналізу безпеки, і опис будь-яких вимірювань перед перевезенням, що необхідні відповідно до підпункту "b" пункту 5.69 ПБПРМ-2006, - якщо радіоактивний уміст, що передбачається, є опроміненим паливом
Акт про проведені випробування та їхні результати або основані на розрахунках чи інші дані, які свідчать про те, що конструкція адекватно відповідає вимогам розділів 4 і 5 ПБПРМ-2006
Інформація щодо застосування пакувального комплекту або особливих заходів, які потрібно вжити до початку перевезення
Опис будь-яких спеціальних умов укладення, необхідних для безпечного відведення тепла від упаковки з урахуванням використання різних видів транспорту й типу засобу перевезення або вантажного контейнера
Програма забезпечення якості, розроблена відповідно до Вимог до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання від 25.07.2006 № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за № 1092/12966
Інструкції з експлуатації пакувального комплекту і його обслуговування під час використання
довідка на паперовому та електронному носіях, яка містить інформацію відповідно до підпунктів "d", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "s" пункту 9.33 ПБПРМ-2006. У разі затвердження конструкцій пакувальних комплектів типу IP та типу A довідка складається українською мовою, в інших випадках додається її переклад на англійську мову. Довідка на електронному носії повинна бути підготовлена за допомогою текстового редактора Word
Графічне зображення на електронному носії (файли типу JPG або GIF) загального виду конструкції пакувального комплекту із зображенням його основних елементів
Відомості про будь-які пропоновані додаткові заходи експлуатаційного контролю, що підлягають застосуванню під час перевезення, які, хоча і не передбачаються ПБПРМ-2006 у звичайному порядку, але, незважаючи на це, вимагаються для забезпечення безпеки упаковки або для компенсації недоліків, зазначених вище
Інформація, необхідна для того, щоб компетентний орган міг переконатися у відповідності конструкції вимогам пункту 5.67 ПБПРМ-2006
Інформація, необхідна для того, щоб компетентний орган міг переконатися у відповідності конструкції вимогам пункту 5.78 ПБПРМ-2006
Інформація про будь-які обмеження стосовно виду транспорту і про будь-які спеціальні процедури завантаження, перевезення, розвантаження або обробки вантажу
Перелік вимог, зазначених у пунктах 5.27, 5.49, 5.50 та 5.53 - 5.60 ПБПРМ-2006, яким цей пакувальний комплект не відповідає
Інформація про діапазон умов зовнішнього середовища (температура, сонячна інсоляція), очікуваних при перевезенні та врахованих у конструкції
Документ про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440 "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії"
Умови і випадки надання

Послуга надається у разі наміру отримати сертифікат про затвердження конструкції пакувального комплекту  Державною інспекцією ядерного регулювання України після подання та розгляду заяви та необхідного пакету документів.


Результат та способи отримання результату
Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
2900,00 UAH
Строк надання
60 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, спеціальних умов, перевезення та конструкції пакувального комплекту вимогам ПБПРМ-2006 та іншим нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У яких випадках проводиться перегляд сертифікатів?
Перегляд сертифікатів проводиться Держатомрегулюванням у зв'язку із закінченням терміну їх дії, у разі змін у конструкції пакувального комплекту, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, а також у разі необхідності внесення змін у сертифікат з інших підстав.