Погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Ідентифікатор послуги
01751
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
Інформація про послугу
Підприємства, установи, організації та громадяни, які порушують клопотання на забудову або будівництво підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, повинні одержати відповідні погодження. З цією метою необхідно звернутися до територіальних підрозділів Державної служби геології та надр України із заявою та необхідним переліком документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної служби геології та надр України
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Копії топографічного плану площі, яка намічається до забудови
Викопіювання з геологічної карти гіпсометричних планів розташування всіх покладів корисних копалин, які залягають під площею майбутньої забудови
Пояснювальна записка
Копії висновків підприємства, організації, установи, які заінтересовані у видобутку корисних копалин, що залягають під площею забудови, про можливість та умови забудови, що намічається
Довідка відповідного територіального геологічного підприємства про кількість запасів і якість основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин під площею забудови, що намічається, а також про стан їх розвідання
Копії висновків спеціалізованої організації про відсутність або наявність на території забудови зон небезпечних за виділенням газу на поверхню, на основі яких проектна організація повинна розробити заходи, що виключають можливе проникнення газу в будівлі та технічні споруди
Умови і випадки надання

Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. При цьому повинні здійснюватися заходи, які забезпечать можливість видобування з надр корисних копалин.


Підприємства, установи, організації та громадяни, які порушують клопотання на забудову або будівництво підземних споруд,  не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, для одержання погодження подають до відповідних територіальних геологічних підприємств та органів державного гірничого нагляду заяву, в якій зазначається повне найменування (прізвище) і адреса заявника; місцезнаходження площі залягання корисних копалин.

Гірничо-геологічне обгрунтування забудови складається з: 

- копії топографічного плану площі, яка намічається до забудови, та прилеглої до неї території зазначається в масштабі не дрібніше 1:25000, а для забудови шляхів, ліній електропередачі і зв'язку, трубопроводів та інших лінійних споруд - в масштабі 1:50000 з зображенням на ній елементів гірничо-геологічної ситуації, контурів існуючої забудови і забудови, що проектується, кордонів зон шкідливого впливу гірничих розробок на об'єкти забудови та небезпечних зон під час виконання вибухових робіт.

- викопіювання з геологічної карти гіпсометричних планів розташування всіх покладів корисних копалин, які залягають під площею майбутньої забудови, у масштабі не дрібніше 1:25000, а також копії геологічних розрізів на цій площі (для родовищ нафти та газу - структурних карт та профілів) і у разі необхідності - копії планів гірничих робіт; 


Пояснювальної записки повинна включати: 

- найменування проектної організації, яка підготувала гірничогеологічне обгрунтування; найменування об'єкта будівництва; відомості про те, для яких цілей і для якого підприємства, установи, організації чи громадянина буде споруджуватись об'єкт; адреса будівництва, що намічається; на площі залягання якої корисної копалини та на території якого підприємства з видобування корисних копалин передбачається будівництво; коротка характеристика та розміри площі забудови, що планується (загальні відомості); найменування проектної організації, яка розроблятиме проектну документацію на будівництво зазначеного об'єкта;

- коротку геологічну характеристику району, в якому намічається забудова (геологічна будова району, глибина залягання, будова тіл основних та спільних з ними корисних копалин, які залягають; кількість та якість запасів; гірничо-геологічні, інженерно-геологічні умови та ін.); 

- опис об'єктів будівництва, що намічається, з зазначенням їх призначення, кількості поверхів, характеристики матеріалів фундаментів та стін, кріплення підземних споруд; можливі зміни залежно від часу характеру експлуатації об'єктів будівництва; 

- обгрунтування необхідності будівництва та порівняння його з іншими можливими варіантами з урахуванням економічних результатів від очікуваних втрат корисних копалин у зв'язку з забудовою площі їх залягання; 

- розрахунок, зроблений на основі чинних нормативних документів, очікуваних деформацій земної поверхні від виїмки корисних копалин, які залягають під ділянкою забудови, а також допустимі величини деформацій об'єктів будівництва і технологічного устаткування під час їх підробки; 

- план необхідних заходів з охорони об'єктів будівництва від шкідливого впливу гірничих робіт, що включає гірничо-технічні та конструктивно-будівельні заходи. 


Пояснювальна записка та графічна документація підписуються керівником організації, що розробила гірничо-геологічне обгрунтування забудови, а підпис скріплюється печаткою.


У копії висновках підприємства, організації, установи, які заінтересовані у видобутку корисних копалин, що залягають під площею забудови, про можливість та умови забудови, що намічається, висвітлюються перспективи розвитку гірничих робіт, очікувані втрати і консервація запасів корисних копалин, у зв'язку з забудовою, що намічається, а також відомості про час початку і закінчення процесу зсуву земної поверхні від впливу гірничих розробок. У разі забудови у межах діючих підприємств з видобутку корисних копалин повинні бути представлені їх висновки; 


Подані матеріали відповідним територіальним геологічним підприємствам та органам державного гірничого нагляду повинні бути ними розглянуті та погоджені не пізніше місячного терміну. 

Результат та способи отримання результату
Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подані документи не відповідають вимогам законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які необхідно вжити заходи у разіщення об'єктів будівництва на земній поверхні нафтових і газових родовищ?
У разі розміщення об'єктів будівництва на земній поверхні нафтових і газових родовищ повинні здійснюватись заходи, які б забезпечували можливість видобування з надр корисних копалин через бурові свердловини всіх категорій.