Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Ідентифікатор послуги
00830
Строк
180 днів (календарні)
Повна назва
Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (за видами професійної діяльності – діяльність з управління активами, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
Інформація про послугу
Професійну діяльність на фондовому ринку можна здійснювати за наявності ліцензії. Рішення про її видачу приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу ліцензії з переліком (описом) документів, що подаються на видачу ліцензії;
Відомості про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, програмно-технічного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу згідно з вимогами законодавства;
Внутрішні документи заявника, що регламентують провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
Внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
Документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Такі документи не подаються щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада. Перелік таких документів визначається заявником самостійно;
Копія статуту заявника, засвідчену підписом керівника заявника (подається у разі, якщо заявником не надано інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у заяві про видачу ліцензії;
Платіжний документ, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії.
Подання саморегулівної організації, яка об'єднує професійних учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (за умови реєстрації НКЦПФР об'єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної організації за таким видом професійної діяльності);
Річну фінансову звітність та/або проміжну фінансову звітність з урахуванням Ліцензійних умов;
Схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність та відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний учасник (акціонер) - власник істотної участі у заявнику;
Умови і випадки надання

Заявник, у якому іноземним юридичним особам прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу), для отримання ліцензії, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:

1) копію рішення уповноваженого органу іноземної юридичної (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику;

2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;

3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інші офіційні документи, що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, та дають можливість ідентифікувати таку іноземну юридичну особу;

4) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у разі її складення) іноземної юридичної особи за останні три фінансові роки. (з аудиторськими звітами за наявності).

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, недостатнього для виконання вимог цього пункту, подається фінансова звітність за повні фінансові роки провадження такою особою господарської діяльності разом з аудиторським звітом (за наявності) та проміжна фінансова звітність (за наявності) за звітній період, що передує даті подання документів.

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, що є меншим за один рік, подається остання проміжна фінансова звітність, складена станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви про видачу ліцензії, разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності (за наявності).

Заявник, у якому фізичним особам - іноземцям прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу), для отримання ліцензії, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) для отримання такого дозволу.

Заявник, який подав будь-яку інформацію, передбачену цими Ліцензійними умовами, Національному банку України або НКЦПФР, має право не додавати таку інформацію до заяви на видачу ліцензії, зазначивши дату подачі таких документів та ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання письмового запевнення, що раніше подана інформація є актуальною.


Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю заявник відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.02.2022 № 135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.03.2022 за № 319/37655 (режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-22#Text) подає наступні документи:

1) заяву про видачу ліцензії (додаток 2) з переліком (описом) документів, що подаються для видачі ліцензії (додаток 3);

2) подання саморегулівної організації, яка об’єднує професійних учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (за умови реєстрації НКЦПФР об’єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної організації за таким видом професійної діяльності);

3) копію статуту заявника, засвідчену підписом керівника заявника (подається у разі, якщо заявником не надано інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у заяві про видачу ліцензії (додаток 2));

4) відомості, що містять інформацію про:

схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність та відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний учасник (акціонер) - власник істотної участі у заявнику - за формою:

довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника (додаток 1);

довідки про асоційованих осіб фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника (додаток 4);

власників істотної участі у заявнику - за формою:

анкети фізичної особи (додаток 5), що є власником істотної участі у заявнику. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети юридичної особи (додаток 6), що є власником істотної участі у заявнику. Не подається якщо такою особою є держава, Національний банк України, територіальна громада;

у разі якщо заявник належить до фінансової групи - інформацію про належність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи за формою переліку учасників групи компаній, до якої належить заявник (додаток 7);

ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника, ділову репутацію заявника за формою:

анкети юридичної особи (додаток 6) - подається щодо заявника;

довідки про персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу заявника (додаток 8);

анкети фізичної особи (додаток 5) - подається щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 9) - подається щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 10) - подається щодо заявника;

ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи) у формі:

анкети фізичної особи (додаток 5) - подається щодо контролера заявника - фізичної особи, у разі, якщо контролером є юридична особа - щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи. Не подається якщо контролером заявника є держава, Національний банк України, територіальна громада. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети юридичної особи (додаток 6) - подається щодо контролера заявника - юридичної особи. Не подається якщо контролером заявника є держава, Національний банк України, територіальна громада;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи, яка є контролером заявника (додаток 11) - подається щодо контролера заявника - фізичної особи. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 9) - подається щодо контролера заявника - фізичної особи, у разі, якщо контролером є юридична особа - щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) контролера заявника - юридичної особи. Не подається якщо контролером заявника є держава, Національний банк України, територіальна громада. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 10) - подається щодо контролера заявника - юридичної особи та юридичної особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) контролера заявника. Не подається якщо контролером заявника є держава, Національний банк України, територіальна громада;

початковий капітал заявника та джерела його походження за формою анкети щодо фінансового стану заявника (додаток 12);

5) річну фінансову звітність та/або проміжну фінансову звітність з урахуванням Ліцензійних умов;

6) документи що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов’язок, передбачений частиною дев’ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Такі документи не подаються щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада. Перелік таких документів визначається заявником самостійно;

7) відомості про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, програмно-технічного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу згідно з вимогами законодавства

8) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

9) внутрішні документи (правила, положення тощо) заявника, що регламентують провадження діяльності з управління майном;

10) платіжний документ, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії.

Для отримання ліцензії заявник надає до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги, складені українською мовою заяву про видачу ліцензії, примірник переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії, та інші документи, що додаються до заяви про видачу ліцензії згідно ліцензійних умов. У переліку (описі) документів заявник зазначає, який документ, що надається із заявою про видачу ліцензії, належить до конфіденційної інформації.

Вимоги до електронної форми відомостей та/або документів, у тому числі описи розділів та схем XML файлів, визначаються окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затвердженими наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3I9e9EX

Результат та способи отримання результату
Лист про залишення заяви без розгляду.
Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії
Рішення про відмову у видачі ліцензії.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
180 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заявник не відповідає вимогам закону та/або ліцензійним умовам, та/або вимогам до провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу, встановленим законодавством
Документи, подані для отримання ліцензії, містять неповну та/або взаємовиключну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію, виключно за умови, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом строку розгляду таких документів здійснила заходи, передбачені частиною двадцять третьою статті 71 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», спрямовані на отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї
Документи, подані для отримання ліцензії, містять неповну та/або взаємовиключну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію, виключно за умови, що НКЦПФР протягом строку розгляду таких документів здійснила заходи, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу
Організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника (ліцензіата) не відповідають вимогам, установленим Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства
Структура власності заявника не відповідає вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Ліцензійних умов Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окрема посадова особа) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, не відповідає вимогам закону та ліцензійним умовам та/або вимогам до провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановленим законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Що є результатом розгляду надання адміністративної послуги?
Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії. Лист про залишення заяви без розгляду.
Який строк дії ліцензій на провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках?
Строк дії ліцензії на провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках є необмеженим
Який термін розгляду документів?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає рішення про видачу ліцензії на провадження певного виду діяльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках чи про відмову в її видачі протягом шести місяців з дня надходження заяви та доданих до неї документів. У разі відсутності іноземних юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника строк становить три місяці. Про прийняте рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів повідомляє заявника офіційним каналом зв’язку та/або шляхом направлення відповідного листа. Протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії, але не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку, встановленого частиною двадцять четвертою цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може одноразово письмово витребувати у заявника додаткову інформацію. Строк розгляду заяви та доданих до неї документів продовжується з дня отримання додаткової інформації у відповідь на запит. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів надає юридичній особі, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, підтвердження отримання повного переліку документів або повідомляє офіційним каналом зв’язку про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у зв’язку з отриманням неповного переліку документів із зазначенням відповідних пояснень

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Стаття 4 Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №920 «Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб» Пункт 2 Рішення колегіального органу від 21.10.2021 №982 Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу Пункт 1 розділу I Рішення колегіального органу від 03.02.2022 №92 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів Розділ II Рішення колегіального органу від 22.02.2022 №135 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю Розділ II

Пов'язані послуги