Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання

Ідентифікатор послуги
00372
Строк
до 60 днів
Повна назва
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання
Інформація про послугу
Якщо установа здійснює діяльність у сфері ядерної енергетики та використовує у ній джерела іонізуючого випромінювання, необхідно отримати ліцензію. Для цього заява з переліком документів подається до Державної інспекції ядерного регулювання України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна інспекція ядерного регулювання України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/3125/details.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява для отримання ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)
Висновок державної експертизи з радіаційної безпеки проектів ДІВ (у разі введення в експлуатацію нових установок з ДІВ або додаткових ДІВ, що потребують переоцінки рівня безпеки)
Довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії
Довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням України або його територіальним органом, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання України (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника та на здійснення діяльності з використання ДІВ 2 категорії відповідно до категоризації ДІВ, наведеної в додатку 3 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року N 625
Довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника, використання ДІВ 2 категорії)
Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії
Дозвіл, виданий територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності)
Документи, що засвідчують рівень безпеки нових ДІВ: копія довідки про підтвердження відповідності (для закритих ДІВ), копія сертифіката відповідності (для генеруючих пристроїв), протоколи приймальних випробувань закритих ДІВ тощо
Звіт про аналіз безпеки об’єкта використання джерел іонізуючого випромінювання
Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні діяльності з використання генеруючих пристроїв
Копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт
Копія акта визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, оформленого в установленому законодавством порядку (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника)
Копія акта прийняття в експлуатацію об'єкта з використання ДІВ (для нових об'єктів)
Копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з використання ДІВ 2 категорії, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника)
Копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за № 849/12723
Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту
Копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів
Методика виконання робіт щодо проведення випробовувань закритих ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність, узгоджена Держатомрегулюванням України у встановленому законодавством порядку
Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з використання ДІВ в частині радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки
Настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом об'єктів, призначених для поводження з РАВ, ДІВ (крім ДІВ 2 категорії), розроблена з урахуванням норм та правил з фізичного захисту
Перелік джерел іонізуючого випромінювання, які заявник буде використовувати
План аварійних заходів при провадженні діяльності з використання радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання
План взаємодії у разі вчинення диверсії, процедура повідомлення про порушення режиму фізичного захисту на підприємстві, пам'ятки дій для персоналу (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника, використання та виробництва ДІВ 2 категорії)
Положення про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних цілях (включаючи методологію та протоколи щодо контролю дозоформуючих параметрів обладнання)
Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ
Фінансовий план забезпечення заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а при подачі заяви на отримання ліцензії на здійснення діяльності з використання ДІВ 2 категорії документ, що встановлює порядок фінансування витрат на обладнання об'єкта охоронною сигналізацією (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника)
Умови і випадки надання

До діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання належать такі види робіт: експлуатація джерел іонізуючого випромінювання, тобто сукупність видів робіт, спрямованих на досягнення безпечним шляхом мети діяльності з джерел іонізуючого випромінювання; технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання: зарядження-перезарядження; перетарювання; ремонт; налагоджування; проведення випробовувань з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність; уведення та виведення з експлуатації установок з джерел іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж джерел іонізуючого випромінювання; зберігання джерел іонізуючого випромінювання (крім транзитного зберігання при перевезеннях), а саме: зберігання, призначених для використання або постачання; переведених до категорії радіоактивних відходів, користувачем до передачі їх на спеціалізоване підприємство; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. 


До діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії належать такі види робіт, що здійснюються лікувально-профілактичними закладами та установами: експлуатація джерел іонізуючого випромінювання, тобто сукупність видів робіт, спрямованих на виконання безпечним шляхом лікування з використанням закритих джерел іонізуючого випромінювання та генеруючих пристроїв; зберігання джерел іонізуючого випромінювання, призначених для медичного використання; отримання (придбання) джерел іонізуючого випромінювання для медичного використання.

Результат та способи отримання результату
Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

У разі використання інших джерел іонізуючого випромінювання
Адміністративний збір
2500,00 UAH
Строк надання
60 днів (календарні)
У разі виконання робіт з технічного обслуговування
Адміністративний збір
5000,00 UAH
Строк надання
60 днів (календарні)
У разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого проміння
Адміністративний збір
5000,00 UAH
Строк надання
60 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявність в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації
Виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які вимоги до підготовки Звіту про аналіз безпеки об'єкта використання джерел іонізуючого випромінювання?
Звіт про аналіз безпеки об'єкта використання джерел іонізуючого випромінювання готується відповідно до Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" абзац восьмий частини другої статті 27 Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" абзац сьомий частини першої статті 7 Постанова КМУ від 01.06.2011 №591 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії" додаток Наказ ЦОВВ від 28.12.2007 №193 "Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії" пункт 2.1 Наказ ЦОВВ від 02.12.2002 №125 "Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання" пункт 2.1 Наказ ЦОВВ від 29.08.2012 №153 "Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" пункт 4, розділ І додатку 2, додаток 3

Пов'язані послуги