Свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника.

Ідентифікатор послуги
01697
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника
Інформація про послугу
Сільськогосподарська дорадча діяльність - діяльність, спрямована на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства. Для того, щоб стати сільськогосподарським дорадником, потрібно скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво встановленого зразка.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Анкета фізичної особи, яка допущена до складання кваліфікаційного іспиту згідно з додатком 1 до Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта - дорадника
Витяг з трудової книжки
Копії дипломів, за пред'явленням оригіналу, про отримання повної вищої освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання)
Умови і випадки надання

Кваліфікаційні комісії через засоби масової інформації інформують всіх зацікавлених осіб про адресу та терміни подання заяв щодо складання кваліфікаційних іспитів, час і місце їх проведення, перелік необхідних документів. 

Для складання кваліфікаційного іспиту й отримання кваліфікаційного свідоцтва фізичні особи подають до ЦНАП заяву на ім’я голови кваліфікаційної комісії, до якої додають анкету (додаток 1 до Пункту 3.4 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника, затвердженого наказом Мінагрополітики від 26.04.2005 № 176), копії дипломів, за пред’явленням оригіналу, про отримання повної вищої освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання), витяг з трудової книжки. 

Заява разом із вхідним пакетом документів передається адміністратором ЦНАП до регіональної кваліфікаційної комісії. 

Термін подання заяви і документів зазначається в оголошенні, але повинен становити не менше 30 календарних днів від дня публікації в регіональному засобі масової інформації. Заяви, які надійшли після визначеного терміну, відкладаються на наступні засідання кваліфікаційної комісії. 

Регіональні кваліфікаційні комісії після отримання від ЦНАП пакету документів здійснюють облік поданих заяв, перевірку достовірності зазначених у заяві відомостей, узгоджують час і місце проведення кваліфікаційного іспиту, інформують про це осіб, які подали заяви та допущені до здачі такого іспиту, але не пізніше ніж за 15 днів до дати складання кваліфікаційного іспиту. 

На підставі відомості про складання кваліфікаційного іспиту голова кваліфікаційної комісії підписує кваліфікаційне свідоцтво встановленого зразка сільськогосподарського дорадника (додаток 4 до Пункту 4.1 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника, затвердженого наказом Мінагрополітики від 26.04.2005 № 176) та/або сільськогосподарського експерта-дорадника (додаток 5 до Пункту 4.1 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника, затвердженого наказом Мінагрополітики від 26.04.2005 № 176), про що складається відповідний акт. Секретар регіональної комісії реєструє кваліфікаційні свідоцтва і невідкладно, але не пізніше наступного дня, передає їх до ЦНАП.

У разі надання правильних відповідей менше необхідного мінімуму головою кваліфікаційної комісії підписується письмове повідомлення про відмову у видачі кваліфікаційного свідоцтва, яке невідкладно, але не пізніше наступного дня передається до ЦНАП для подальшої передачі його особі.

Результат та способи отримання результату
Рішення про здачу кваліфікаційного іспиту
Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва встановленого зразка сільськогосподарського дорадника (сільськогосподарського експерта-дорадника)
Рішення про нездачу кваліфікаційного іспиту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Особа не склала кваліфікаційний іспит
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можна оскаржити результати кваліфікаційного іспиту?
У разі незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту особа, що його складала, має право оскаржити рішення кваліфікаційної комісії шляхом подання заяви довільної форми до апеляційної комісії, але не пізніше як упродовж десяти днів після оголошення результатів.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" ст. 11 Постанова КМУ від 03.07.2006 №897 "Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів - дорадників" Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523 Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг 407 Наказ ЦОВВ від 26.04.2005 №176 "Про затвердження Положеня про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника Розділи 3 та 4 Наказ ЦОВВ від 22.05.2008 №324 «Про затвердження Регламенту регіональної кваліфікаційної комісії з перевірки рівня знань та практичних навичок сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських експертів-дорадників та апеляційної комісії» Розділи 3 та 5