Видача сертифіката для виконання робіт, пов'язаних із озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

Ідентифікатор послуги
01724
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”
Інформація про послугу
Для того, щоб отримати право на виконання робіт пов'язаних із озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, перелік яких визначено частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, потрібно отримати кваліфікаційний документ (сертифікат). Для цього потрібно звернутись до Міндовкілля із заявою та необхідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою, визначеною Міндовкіллям
Копії документів про профільну освіту, здобуту в закладах освіти, за спеціальністю чи напрямом, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт
Копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за спеціальністю згідно з переліком, встановленим Міндовкілля
Копії документів, які підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами" та результати іспиту
Умови і випадки надання

Сертифікат видається для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону, а саме:

1) встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, поточного ремонту, ремонтно-відновлювальних робіт або зняття з експлуатації такого обладнання:

- стаціонарного холодильного обладнання;

- стаціонарного обладнання кондиціонування повітря;

- стаціонарних теплових насосів;

- стаціонарного протипожежного обладнання;

- холодильних установок автомобілів-рефрижераторів і причепів-рефрижераторів;

- електричної комутаційної апаратури;

2) перевірки герметичності, наявності витоків із обладнання та систем, крім:

- обладнання, що містить озоноруйнівні речовини в кількості менш як 3 кілограми або фторовані парникові гази в кількості менш як 5 тонн в еквіваленті СО2;

- електричної комутаційної апаратури, що містить менш як 6 кілограмів фторованих парникових газів;

3) рекуперації контрольованих речовин з такого устаткування:

- холодильних контурів стаціонарного холодильного, теплонасосного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря;

- холодильних контурів холодильних установок автомобілів-рефрижераторів і причепів-рефрижераторів;

- стаціонарного обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин;

- стаціонарного протипожежного обладнання;

- стаціонарної електричної комутаційної апаратури;

4) знешкодження контрольованих речовин.


Сертифікат може бути виданий фізичній особі, яка:

- здобула профільну професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту за професією (спеціальністю) згідно з переліком, встановленим Міндовкіллям;

- має стаж роботи не менш як один рік за професією (спеціальністю) згідно з переліком, встановленим Міндовкіллям;

- пройшла навчання згідно з вимогами статті 10 Закону, склала іспит та отримала документ, що підтверджує результати навчання.


Сертифікат видається в електронній або паперовій формі згідно з додатком. У паперовій формі сертифікат може видаватися у формі витягу з Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин.


Електронна форма сертифіката підписується з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” та Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” Міністром захисту довкілля та природних ресурсів або заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Результат та способи отримання результату
Рішення про видачу сертифіката
Рішення про відмову у видачі сертифіката
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в документах, поданих кандидатом, недостовірних відомостей
Подання неповного пакета документів або їх невідповідності пункту 6 Порядку видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”
Коли кандидат включений до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України “Про санкції”
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є дана послуга платною?
Сертифікат видається Міндовкіллям на безоплатній основі.