Дублікат свідоцтва про держреєстрацію авторського права

Ідентифікатор послуги
00353
Строк
до 31 днів
Повна назва
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
Інформація про послугу
Якщо Ви є автором твору (літературного, музичного, аудіовізуального, фотографічного, образотворчого тощо), важливо засвідчити своє авторство та захистити майнові та немайнові права на цей твір. Для цього відомості про твір вносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а автор отримує свідоцтво. У разі необхідності можна отримати дублікат такого документа.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Клопотання
Довіреність, оформлена в установленому порядку
Документ про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва
Умови і випадки надання

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір здійснюється у місячний термін від дати одержання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" клопотання.


У клопотанні необхідно зазначити: номер свідоцтва, який стосується права автора на твір; номер заявки; дату подання заявки; дату реєстрації; назву твору; повне ім’я або повне офіційне найменування суб’єкта (суб’єктів) авторського права та його (їх) адресу; адресу для листування. 


Дублікат свідоцтва видається автору або особі, яка має авторське право, або довіреній особі безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в клопотанні.

Результат та способи отримання результату
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
Відмова у видачі дубліката свідоцтва
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для фізичних осіб
Адміністративний збір
119,00 UAH
Строк надання
31 день (календарні)
Для юридичних осіб та ФОП
Адміністративний збір
255,00 UAH
Строк надання
31 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність клопотання вимогам щодо його оформлення
Документи подано особою, яка не має на це повноважень
Ненадходження плати за видачу дубліката свідоцтва
Невідповідність плати за видачу дубліката свідоцтва встановленому розміру
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як правильно оформити клопотання щодо видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір?
Клопотання щодо видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір викладається українською мовою, повинне стосуватися однієї заявки і містити: номер свідоцтва або номер рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір; номер заявки; дату подання заявки; дату реєстрації; назву твору; повне ім'я або повне офіційне найменування суб'єкта (суб'єктів) авторського права та його (їх) адресу; адресу для листування. Клопотання підписується автором (авторами) або особою, яка має авторське право. Клопотання від імені юридичної особи підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. До клопотання додаються: документ про сплату збору за внесення змін до відповідного Державного реєстру або за виправлення очевидних помилок; документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).
У яких випадках можна отримати дублікат свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір?
Дублікат свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір можна отримати у разі його втрати чи пошкодження або якщо не всі з співавторів отримали свідоцтво під час державної реєстрацій авторського права на твір.