Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта

Ідентифікатор послуги
01037
Строк
30 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача дозволу на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта
Інформація про послугу
Використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише з дозволу Державної інспекції ядерного регулювання України за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов'язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна інспекція ядерного регулювання України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу дозволу на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні (далі-СЗЗ) ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта
Інформація про необхідність розміщення в СЗЗ промислових пiдприємств, об'єктiв громадського харчування, допомiжних та iнших споруд, пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта, та недоцільність (неможливість) їх розміщення поза СЗЗ
Програма здійснення радіаційного контролю об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування, що вживаються працівниками, продукції, що виробляється, та у разі потреби індивідуального дозиметричного контролю працівників самостійна або інтегрована до програми ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта
Звіт щодо оцінки можливих доз опромінення працюючих на підприємствах, об'єктах та спорудах, про намір розмістити які в СЗЗ заявлено, з доданими відповідними розрахунками та пропозиціями щодо рівня граничної дози опромінення працюючих
Відомості про наявність відповідного обладнання для радіаційного та дозиметричного контролю з інформацією про проведення метрологічної атестації
Відомості про наявність засобів індивідуального захисту працівників
Відомості про наявність необхідної кількості препаратів стабільного йоду для проведення фармакологічної профілактики опромінення щитоподібної залози працівників
Встановлені контрольні рівні відповідно до пункту 14.6 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832
Графік проходження медичних оглядів працівниками
Дані про наявність дозиметричного поста або автоматизованої системи дозиметричного контролю та аварійного сповіщення працівників у разі надзвичайної ситуації, яка може виникнути при радіаційній аварії
Документ про визначення відповідального за реагування на надзвичайну ситуацію, яка може виникнути у разі радіаційної аварії
Документ щодо погодження експлуатуючою органiзацiєю наміру використовувати для народногосподарських цілей землі і водоймища, що розташовані в СЗЗ
Інструкція з проведення йодної профілактики для працівників
Інструкція щодо дій працівників у випадку радіаційної аварії
План заходів щодо дезактивації приміщень та одягу працівників у разі виникнення аварійної ситуації
План заходів щодо реагування в разі радіаційної аварії відповідно до аварійних планів ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта
Погодження місцевими органами державної влади і органами місцевого самоврядування розміщення промислових об’єктів, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, діяльність яких пов’язана з діяльністю уранового об'єкта
Характеристика радіаційного стану приміщень та прилеглих територій до об'єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд та у разі наявності перевищення допустимих рівнів радіаційно-техногенного фону план заходів щодо його усунення
Умови і випадки надання
Для отримання дозволу юридична чи фізична особа, що має намір використовувати землі, водойми, розташовані в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, подає до Держатомрегулювання України заяву на видачу дозволу, оформлену згідно з Додатком 1 до Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, разом з необхідним переліком документів. За результатами розгляду заяви та доданих документів Держатомрегулювання України приймає рішення про видачу або про вiдмову у видачi дозволу протягом 30 робочих днiв пiсля надходження заяви.
Результат та способи отримання результату
Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки
Неповний перелік документів
Надана недостовірна інформація
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На який строк видається дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта?
Строк дії дозволу встановлюється Держатомрегулюванням на підставі заявленого строку використання земель, водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.