Дозвіл на вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи

Ідентифікатор послуги
01130
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача дозволу на вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду
Інформація про послугу
Діагностичний відстріл проводиться з метою оцінки епізоотичної ситуації та вивчення стану захворювань серед мисливських тварин на підставі дозволу, виданого обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією. При цьому дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу - документ, який засвідчує право працівника, уповноваженого здійснювати охорону мисливських угідь, на проведення діагностичного відстрілу мисливських тварин.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Регіони, в яких надається послуга:
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява користувача мисливських угідь, у якій зазначаються місце проведення діагностичного відстрілу (об’єкт природно-заповідного фонду, лісництво, обхід, урочище тощо), посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій необхідно видати дозвіл на діагностичний відстріл, вид і кількість тварин, що підлягають діагностичному відстрілу, та необхідна кількість бланків актів діагностичного відстрілу
Ліміт добування мисливських тварин у межах відповідної території або об’єкта природно-заповідного фонду
Рішення науково-технічної ради природно-заповідної установи про доцільність проведення діагностичного відстрілу на зазначеній території
Розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини Київської області про потребу проведення діагностичних відстрілів, у якому має бути вказано що відстріл слід проводити саме на території (об’єкті) природно-заповідного фонду
Умови і випадки надання
Дозволи на діагностичний відстріл на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду видаються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. Дозволи на діагностичний відстріл видаються працівникам, які уповноважені здійснювати охорону мисливських угідь, а для територій та об’єктів природно-заповідного фонду - працівникам, які уповноважені здійснювати охорону територій природно-заповідного фонду. Документи, які надаються у вигляді ксерокопій, повинні бути завірені у встановленому законом порядку. Протягом 10 днів після закінчення строку дії дозволу на проведення вибіркового діагностичного відстрілу він повертається органу, який його видав, разом зі звітом про проведену роботу, оригіналами використаних актів діагностичного відстрілу та невикористаними бланками цих актів.
Результат та способи отримання результату
Дозвіл на добування мисливських тварин у межах території та об’єкта природно-заповідного фонду (дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу) та бланки актів діагностичного відстрілу мисливських тварин
Лист про відмову у видачі дозволу на добування мисливських тварин у межах території та об’єкта природно-заповідного фонду (дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу) та бланки актів діагностичного відстрілу мисливських тварин
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей
Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Що являє собою дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу?
Дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу - документ, який засвідчує право працівника, уповноваженого здійснювати охорону мисливських угідь, на проведення діагностичного відстрілу мисливських тварин.
Що є підставою для видачі дозволу?
Підставою для видачі дозволу на діагностичний відстріл є розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя про потребу проведення діагностичних відстрілів.