Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Ідентифікатор послуги
01965
Строк
45 днів (календарні)
Повна назва
Видача дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
Інформація про послугу
Для засвідчення права власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах необхідно отримати дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.ucrf.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу (продовження строку дії) дозволу на експлуатацію
Копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб)
Копія висновку щодо електромагнітної сумісності
Копія ліцензії на мовлення (або копію рішення про дозвіл на тимчасове мовлення) або копію ліцензії оператора багатоканальної телемережі, або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України (для радіоелектронних засобів мовлення)
Документ, що підтверджує оплату за висновок щодо електромагнітної сумісності
Умови і випадки надання

Для отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу необхідно звернутись, особисто або через уповноважений орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення до філії відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація радіоелектронного засобу, із заявою про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу з визначеними документами.


У разі, якщо експлуатація радіоелектронного засобу планується в декількох регіонах, у місті Києві або Київській області заявочні документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР. У разі проведення натурних (тестових) випробувань з метою експериментального визначення електромагнітної сумісності з радіоелектронними засобами інших користувачів, до заяви додається протокол натурних (тестових) випробувань.


При прийнятті рішення про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу ураховуються результати перевірки відповідності технічних характеристик радіоелектронного засобу висновку щодо ЕМС, а також, за наявності, результати натурних (тестових) випробувань. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу видається Заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію.


Для певних радіотехнологій (більш детально - my.ucrf.gov.ua) заява та відповідні документи можуть бути подані Заявником до ДП "Український центр радіочастот" у формі електронного документа через Інформаційну підсистему "Портал послуг УДЦР" згідно з установленим форматом цих файлів. Усі дані передаються із накладанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи Заявника відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".


Більш детальну інформацію можливо отримати на офіційному сайті УДЦР за посиланням: 

https://www.ucrf.gov.ua/ua/services/dozvil-na-ekspluataciyu-radioelektronnogo-zasobu (Головна → Сервіси → Присвоєння радіочастот і дозвіл на експлуатацію → Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу).

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://my.ucrf.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Відповідно до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж
Строк надання
45 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неможливість видачі дозволу внаслідок раніше прийнятого рішення щодо обмеження радіочастотного ресурсу та розподілу його на конкурсних або тендерних засадах
Недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу
Якщо за результатами первинного технічного контролю, натурних або тестових випробувань радіоелектронних засобів (випромінювальних пристроїв) буде виявлено невідповідність його типу, технічних характеристик, параметрів випромінювання наданому висновку щодо електромагнітної сумісності, УДЦР
Заява про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів залишається без розгляду, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень
Невідповідність поданих документів вимогам, встановленим на експлуатацію радіоелектронного засобу
Заява про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів залишається без розгляду, якщо документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 42 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого терміну надається дозвіл на експлуатацію
УДЦР приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів від дати реєстрації заяви про видачу дозволу. Копія рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного строку після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновку щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволу. У разі якщо Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення та рахунку на оплату робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію не надав документ, що підтверджує внесення плати за ці роботи, УДЦР скасовує рішення про видачу відповідного дозволу.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про радіочастотний ресурс України" стаття 42 та 43 Постанова КМУ від 09.06.2006 №815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України" Розділ І Рішення колегіального органу від 01.11.2016 №578 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж" Розділ І Рішення колегіального органу від 26.07.2007 №854 "Про затвердження Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації" Рішення колегіального органу від 01.11.2012 №559 "Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ" Розділ І та ІІІ Рішення колегіального органу від 23.12.2014 №844 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою" Розділ І та ІІ