Встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Ідентифікатор послуги
01653
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії
Інформація про послугу
Ліцензіат та/або суб’єкт господарювання, який планує здійснювати діяльність з передачі електричної енергії, повинен звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для формування тарифу на послуги з передачі електричної енергії та встановлення цього тарифу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою, наведеною у Додатку 1 до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії (https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/83/f483781n339.xls)
Пояснювальна записка щодо необхідності встановлення тарифу, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими
Загальна характеристика ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії (https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/83/f483781n339.xls)
Баланс електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 12 до Порядку)
Джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 13 до Порядку), визначені з урахуванням Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972
Динаміка технологічних витрат та обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 15 до Порядку)
Копія протоколу проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення
Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення діяльності з передачі електричної енергії), які утворені після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку)
Розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з передачі електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку)
Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були отримані ліцензіатом на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 10 до Порядку)
Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 11 до Порядку), із додаванням до додатків 8, 10, 11 деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді
Розрахунок операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку)
Розрахунок операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку)
Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовується при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку)
Розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання (за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку)
Розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 14 до Порядку)
Розрахунок фонду оплати праці ліцензіата з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку)
У разі коригування тарифу - розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв’язку зі зміною обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 16 до Порядку)
Інші обґрунтовуючі матеріали
Умови і випадки надання

Для перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП додатково такі документи:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

4) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифу на 2020 рік та в подальшому);

5) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 глави 2 Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 979;

6) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат від діяльності з передачі електричної енергії (у друкованій та електронній формах).


Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюється тариф.


Для коригування тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та додатково:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії за базовий рік, у тому числі розрахунок фактичної суми амортизації за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку (у друкованій та електронній формах);

2) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв'язку зі зміною обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії за базовий рік за формою, наведеною в додатку 16 до Порядку (у друкованій та електронній формах);

3) довідку, завірену належним чином, щодо зміни користувачів системи передачі;

4) довідку, завірену належним чином, щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за базовий рік.


НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.


Заява про перегляд тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 днів до початку регуляторного періоду, з якого буде встановлюватися тариф.

Заява про уточнення тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП за 90 днів до початку кожного року регуляторного періоду.

Заява про коригування тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП до 01 квітня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів.

Результат та способи отримання результату
Рішення НКРЕКП (щодо перегляду/уточнення/коригування тарифу)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду та уточнення тарифу не пізніше ніж за місяць до початку календарного року, з якого передбачається встановлення тарифу
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк
НКРЕКП приймає рішення щодо коригування тарифу не пізніше 01 червня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутня заява
Неповний пакет документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У якому випадку заява залишається без розгляду?
У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений строк, НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата про залишення заяви без розгляду.