Встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Ідентифікатор послуги
01655
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
Інформація про послугу
Ліцензіатам та/або суб’єктам господарювання, які планують здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії, потрібно звернутись до НКРЕКП для встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/83/f478167n491.xls
Джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період, визначені з урахуванням Порядку формування інвестиційних програм (за формою, наведеною в додатку 14 до Порядку)
Загальна характеристика ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку
Копія протоколу проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення
Пояснювальна записка щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими
Розрахунок амортизації на активи, які отримані ліцензіатом на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 11 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді)
Розрахунок амортизації на активи, які створені за рахунок грантових коштів після переходу на стимулююче регулювання поза заходами інвестиційної програми, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 12 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді)
Розрахунок амортизації на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання в межах схваленої інвестиційної програми, за виключенням активів, створених у межах надання послуг з приєднання та за рахунок надходжень за перетоки реактивної електричної енергії, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді)
Розрахунок амортизації на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання у межах надання послуг з приєднання та за рахунок надходжень за перетоки реактивної електричної енергії, у році t-1 (за формою, наведеною в додатку 10 до Порядку) (із додаванням деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді)
Розрахунок кількості умовних одиниць енергетичного обладнання на 1 та 2 класах напруги енергії (за формою, наведеною в додатку 28 до Порядку)
Розрахунок коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії за базовий рік (за формою, наведеною в додатку 17 до Порядку)
Розрахунок операційних контрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку)
Розрахунок операційних неконтрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку)
Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку)
Розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку)
Розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період за класами напруги (за формою, наведеною в додатку 13 до Порядку)
Розрахунок річної амортизації на активи, які були створені на дату переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку)
Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 16 до Порядку)
Розрахунок фонду оплати праці ліцензіата на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку)
Розрахунок цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 15 до Порядку)
Інші обґрунтовуючі матеріали
Умови і випадки надання

Для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП додатково такі документи:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054, та зведену інформацію, підготовлену на базі звіту про незалежну оцінку активів, яка має містити дані щодо вартості активів ліцензіата до застосування коефіцієнтів фізичного зносу та оптимізації, дані щодо середньозваженого фізичного зносу активів ліцензіата та загального коефіцієнта завантаження і оптимізації активів, а також дані щодо довжини ліній (по трасі/по колу) за рівнями напруги, загальної кількості та потужності підстанцій високої та окремо низької напруги із зазначенням середньозважених показників за вартістю заміщення (відтворення) цих активів, фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації для кожної такої групи активів;

2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифів на 2020 рік та в подальшому);

4) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

5) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 розділу II Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, (у друкованій та електронній формах);

6) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за діяльністю з розподілу електричної енергії (у друкованій та електронній формах);

7) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема, шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 - 150 кВ) (у друкованій та електронній формі).


Для уточнення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку) та документи у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

Результат та способи отримання результату
Рішення щодо перегляду або уточнення тарифів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду або уточнення тарифів не пізніше ніж за 20 днів до прогнозного року, з якого передбачається встановлення тарифів
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутня заява
Подання неповного пакета документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У яких випадках заява залишається без розгляду?
У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом 5 робочих днів після отримання письмового повідомлення НКРЕКП. У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 Порядку або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений термін, НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата про залишення заяви без розгляду.