Зміни до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

Ідентифікатор послуги
00983
Строк
до 90 днів
Повна назва
Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
Інформація про послугу
Підставою для внесення змін до актових засобів цивільного стану може бути усиновлення, скасування або визнання усиновлення недійсним, визнання та встановленням факту батьківства, материнства, а також виправлення та доповнення відомостей. Внесення змін до актових засобів цивільного стану, а також поновлення та анулювання, здійснюється відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства
Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні
Інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати
Документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою
Умови і випадки надання

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх підстав. 


За наслідками перевірки зібраних документів орган державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому. 


Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою: 

особи, щодо якої складено актовий запис; 

одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини; опікуна недієздатної особи; 

спадкоємців померлого; представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.


Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану подаються із зазначенням неправильних, неповних відомостей, або відомостей, які підлягають зміні.


До заяви додаються інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати.


Також подається документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.


У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»  прийом заяв про внесення змін до актових  записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.

Заява про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання  та відповідні документи подаються  суб'єктом звернення особисто до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви забезпечує передачу заяви та поданих заявником документів, необхідних для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.

Строки надання адміністративної послуги:

питання про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та може бути продовжений за поважних причин не більше, ніж на три місяці.

Можливі способи отримання відповіді (результату):

Суб’єкт звернення отримує:

1) документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв’язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, або висновок про анулювання актового запису цивільного стану або про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану чи поштовим зв’язком або у центрі надання адміністративних послуг у разі подання до нього відповідної заяви;

2) у разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, висновку про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні протягом одного місяця з дня його надходження він повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком.Результат та способи отримання результату
Висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану за наявності достатніх підстав щодо внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та видача відповідного свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану
Висновок про відмову у внесенні змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та анулювання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Справляється державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
Адміністративний збір
0,34 UAH
Строк надання
90 днів (календарні)
В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, що видаються у зв’язку із зміною та поновленням актових записів цивільного стану, державне мито не справляється.
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень
Відсутність достатніх підстав для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство юстиції України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство юстиції України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням), у будь-який строк
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів), у будь-який строк
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як отримати відмову відділу державної реєтрації актів цивільного стану у внесенні змін до актового запису цивільного стану для вирішення питання внесення таких змін у судовому порядку?
За результатами розгляду поданої до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану та на підставі зібраних документів і за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрутований висновок про внесення змін до актового запису (або декілької актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому. У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний кодекс України стаття 233 Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 6,11 ,19, 20, 22, 23, 24, 26 Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" частина п'ята статті 3 Постанова КМУ від 02.09.2022 №989 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213" повний текст Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №523-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" повний текст Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" повний текст Наказ ЦОВВ від 13.01.2011 №96/5 "Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання" повний текст Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділи І, V Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила держаної реєстрації актів цивільного стану в Україні" п.3 розділу І; пп.1, 5, 9, 10 ,11, 14 розділу ІІ; розділ ІІІ: п. 24 глави 1, пп.12, 13, 20, 26, 27 глави 3 ; пп. 8-10 глави 5; пп. 3, 12, 13 розділу IV Наказ ЦОВВ від 24.07.2008 №1269/5 "Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" повний текст Наказ ЦОВВ від 07.07.2012 №811 "Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита" розділи І, ІІ, ІІІ, IV, глава 5 розділу V