Внесення відомостей до реєстру операторів контрольованих речовин

Ідентифікатор послуги
02229
Строк
14 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин
Інформація про послугу
Для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин заявник або уповноважена особа має звернутися з відповідним пакетом документів до Міндовкілля.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин
Заява особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами"
Відомості для внесення до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин, складені за формою згідно з додатком 3 до Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин
Умови і випадки надання

Для отримання адміністративної послуги заявник або уповноважена ним особа звертається до Міндовкілля із відповідними документами.


Для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин подається заява про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин, яка складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 р. № 369, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 р. 


Відомості для внесення до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин, складені за формою згідно з додатком 3 до Порядку,  містять інформацію про:

- заплановані вид/види операцій з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням;

- контрольовані речовини, наявні у суб'єкта господарювання на момент подання документів для внесення відомостей до Реєстру;

- стаціонарне обладнання або системи, що містять озоноруйнівні речовини масою 300 кілограмів або більше; стаціонарне холодильне обладнання, системи кондиціонування повітря та теплові насоси, включаючи їх контури, а також системи протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн у еквіваленті CO2;

- для суб'єктів господарювання, що планують надавати послуги з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин - наявність у штаті юридичної особи особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат).


В електронній формі через інформаційну систему Міндовкілля електронні документи оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері використання електронних документів та електронного документообігу.


У паперовій формі документи подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто або поштовим відправленням.

Результат та способи отримання результату
Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://mepr.gov.ua/content/monrealskiy-protokol.html.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
14 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення недостовірних даних в документах
Подання неповного пакета документів
Невідповідність поданих документів вимогам пунктів 1 та 2 розділу III Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги?
Безоплатно
Ким надається послуга?
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.
Якими нормативними актами регламентується надання адміністративної послуги?
Закон України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»; Закон України «Про адміністративні послуги». Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 р. № 369 «Про затвердження Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 р. за № 1077/36699.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 9 Закон України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами" ст. 4
Наказ ЦОВВ від 08.06.2021 №369 "Про затвердження Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин"