Внесення інформації до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом

Ідентифікатор послуги
02231
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Внесення інформації до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом
Інформація про послугу
Внесення інформації про суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом здійснюється Мінстратегпромом за заявою суб’єкта господарювання.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://mspu.gov.ua/storage/app/sites/17/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/instruktsiya-shchodo-nakladannya-tsifrovogo-pidpisu-na-zayavu.pdf.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про внесення інформації до Переліку
Умови і випадки надання

Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає в електронній формі до Мінстратегпрому  заяву про внесення інформації до Переліку.


Заява повинна містити таку інформацію:

для юридичних осіб - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

найменування суб’єкта господарювання;

місцезнаходження суб’єкта господарювання;

місце провадження діяльності (у тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів - за наявності);

номер телефону, електронну адресу;

для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств - додатково дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.


Заява подається виключно в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа та на безоплатній основі. 


Заява після підписання електронним ключом відправляється на адресу: perelic@mspu.gov.ua.


Мінстратегпром протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви вносить інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.


Якщо протягом зазначеного строку Мінстратегпром не надав відповіді на подану заяву, суб’єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.

Результат та способи отримання результату
Внесення інформації до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом
Відмова у внесенні інформації до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом
Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті: https://mspu.gov.ua/diyalnist/derzhavni-holdingi/operaciyi-z-metalobruhtom.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства
Відсутня заява
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можливо потрапити до Переліку без подання заяви?
Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
Чи потрібне підтвердження включення до Переліку?
Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не надав відповіді на подану заяву, суб’єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: