Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу

Ідентифікатор послуги
02108
Строк
до 40 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу
Інформація про послугу
Перелік першого типу — це перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні. Для включення певного об'єкта нерухомості до Переліку першого типу потенційний орендар має звернутись із заявою до орендодавця.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Фонд державного майна України
Територіальні органи Фонду державного майна України
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://prozorro.sale/.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про включення майна до Переліку першого типу
Умови і випадки надання

Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через електронну торгову систему звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку першого типу.

Заява про включення майна до Переліку першого типу подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі.


У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

1. відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;

2. бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;

3. цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна;

4. бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, - бажаний графік використання об’єкта;

5. тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;

6. контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб - також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.


За відсутності в потенційного орендаря інформації про орендодавця майна, в оренді майна якого він заінтересований, такий орендар звертається із заявою про включення майна до Переліку першого типу до представницького органу місцевого самоврядування або визначеного ним органу, органу, уповноваженого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, або Фонду державного майна, його регіонального відділення, представництва (інших визначених Фондом державного майна структурних підрозділів) за місцезнаходженням відповідного майна.


Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до балансоутримувача із заявою про включення такого майна до Переліку першого типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку першого типу одного або кількох об’єктів оренди.

Результат та способи отримання результату
Рішення про намір передачі майна в оренду
Рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку першого типу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника чи на сайті: https://prozorro.sale/.

Строк та вартість надання послуги

У разі розгляду заяви балансоутримувачем
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)
У разі якщо відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, має надавати згоду на розпорядження майном балансоутримувача
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
40 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Рішення щодо об’єкта про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії
Неможливість передачі відповідного майна в оренду
Обґрунтовані власні потреби уповноваженого органу управління та/або балансоутримувача, або потреби іншої бюджетної установи, що розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині
Подання заяви лише щодо частини об’єкта, якщо відповідно до рішення балансоутримувача або орендодавця передача в оренду частини об’єкта видається недоцільною
Неможливість використання об’єкта за цільовим призначенням, яке заявлено потенційним орендарем, у разі якщо орендар не має права використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням згідно з випадками і з урахуванням обмежень, встановлених Порядком передачі майна в оренду
Встановлена рішенням уповноваженого органу управління недоцільність передачі в оренду єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства
Скасування рішення про включення об’єкта до відповідного Переліку згідно з вимогами Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Встановлена рішенням орендодавця невідповідність заявника вимогам, передбаченим статтею 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", або подання недостовірної чи неповної інформації щодо діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, або недоцільність включення майна до Переліку другого типу, визначена орендодавцем згідно з Порядком передачі майна в оренду
Наявність об’єкта в переліку об’єктів, що підлягають приватизації
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Коли потенційного оредаря повідомляють про прийняте рішення?
Про прийняте рішення балансоутримувач повідомляє заявника та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
Хто може бути ініціатором оренди майна?
Ініціаторами оренди майна можуть бути потенційний орендар, балансоутримувач, уповноважений орган управління та/або орендодавець.
Що робити, якщо зі спливом встановленого строку я так і не отримав рішення балансоутримувача?
Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.
Чи є об'єкти нерухомості, які не можуть бути використані для оренди?
Не можуть бути використані за будь-яким цільовим призначенням такі об’єкти оренди: майно закладів охорони здоров’я; - майно закладів освіти; - об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту); - нерухоме майно, в якому розміщені органи державної влади або органи місцевого самоврядування, Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, правоохоронних органів і органів доходів і зборів; - майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу; - майно, щодо якого відповідним представницьким органом місцевого самоврядування прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням. Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.
Як бути, якщо отримано відмову за результатами розгляду заяви?
У разі відмови у включенні майна до Переліку першого типу з підстав, передбачених пунктами 3 і 8 частини першої статті 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку першого типу. Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до Переліку першого типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку першого типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку першого типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку першого типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду. Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.
Які етапи розгляду заяви?
Якщо потенційний орендар звернувся до представницького органу місцевого самоврядування або визначеного ним органу, або органу, уповноваженого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, то відповідний орган протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви: - передає її та додані до неї документи (за необхідності) належному орендодавцю; або повідомляє потенційного орендаря про те, що це майно не є комунальною власністю або власністю Автономної Республіки Крим. Якщо потенційний орендар звернувся до Фонду державного майна, його регіонального відділення чи представництва (інших визначених Фондом державного майна структурних підрозділів), то відповідний орган протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви: передає заяву і документи, додані до неї відповідно до Порядку, балансоутримувачу такого майна згідно з пунктом 17 Порядку; або повідомляє потенційного орендаря про те, що таке майно не є державною власністю.