Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків

Ідентифікатор послуги
00399
Строк
до 45 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустральних (промислових) парків
Інформація про послугу
До Реєстру індустріальних (промислових) парків вносяться данні про індустріальні (промислові) парки

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/2892/details.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, представницький орган місцевого самоврядування
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків
Рішення ініціатора про створення індустріального (промислового) парку
Концепція індустріального (промислового) парку
Витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об'єкти нерухомого майна (відомості про кадастрові номери та площі земельних ділянок у межах індустріального парку)
Найменування керуючої компанії та учасників (за наявності)
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) для фізичних осіб-підприємців, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) для фізичних осіб, контактні дані
Інформація про відповідність містобудівній документації території, яка визначена для створення індустріального парку
Інформація про відсутність прийнятих в експлуатацію протягом 10 останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку закінчених будівництвом об’єктів виробничого призначення та/або відсутність об’єктів виробничого призначення, що експлуатувалися протягом п’яти останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку (крім об’єктів виробничого призначення вугледобувного підприємства та/або його окремого (суміжного) відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, що було ліквідовано, перебуває в стадії ліквідації (припинення) або планується до ліквідації, на які не поширюються обмеження цієї статті)
Інформація про об'єкти, розміщені на території індустріального парку (за наявності)
Інформація про придатність земельної ділянки (земельних ділянок) у межах індустріального парку для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією
Копія договору оренди земельної ділянки/ділянок та змін до нього (у разі ініціювання створення на орендованих землях)
Копія рішення орендодавця про погодження концепції індустріального парку (у разі ініціювання створення на орендованих землях)
Умови і випадки надання

Ініціаторами створення індустріальних парків можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної чи приватної власності згідно з Законом України "Про індустріальні парки".


Ініціатор створення індустріального парку подає Мінекономіки відповідно до статті 15 Закону документи в паперовій та/або електронній формі. Повний пакет документів надсилається поштовим відправленням або подається нарочно через поштову скриньку Мінекономіки, або онлайн через Портал електронних сервісів Мінекономіки (my.gov.ua).


Мінекономіки розглядає подані ініціатором документи протягом 21 робочого дня з моменту їх надходження. Під час розгляду документів Мінекономіки проводить перевірку їх комплектності відповідно до статті 15 Закону та відповідності концепції індустріального парку вимогам частин першої та другої статті 17 Закону, зокрема в частині наявності всіх відомостей, передбачених частиною першою статті 17 Закону.


Якщо комплект документів не відповідає вимогам статті 15 Закону та/або концепція індустріального парку не відповідає вимогам статті 17 Закону, Мінекономіки припиняє розгляд документів і письмово з обґрунтуваннями повідомляє про це ініціатору протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження.


Отримані від ініціатора документи Мінекономіки протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження подає на розгляд заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, зокрема для перевірки ініціатора вимогам частини першої статті 7-1 Закону, відповідності інформації у документах вимогам статей 1, 8, 9, 11-1, 13 і 14 Закону.

У разі невідповідності ініціатора вимогам частини першої статті 7-1 Закону, невідповідності інформації в документах вимогам статей 1, 9, 11-1 і 13 Закону Мінекономіки припиняє розгляд документів і письмово з обґрунтуваннями повідомляє про це ініціатору не пізніше 21 робочого дня з моменту надходження документів від ініціатора.


Після повідомлення про припинення розгляду документів ініціатор може повторно подати доопрацьовані документи.


За результатами розгляду поданої заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади інформації Мінекономіки готує проект рішення про включення або відмову у включенні індустріального парку до Реєстру.


Проект рішення про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру готується у разі наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 16 Закону. Проект рішення про включення або відмову у включенні індустріального парку до Реєстру подається Мінекономіки до Кабінету Міністрів України в установленому порядку.


Рішення про включення або відмову у включенні індустріального парку до Реєстру приймається Кабінетом Міністрів України.


Відмова у включенні індустріального парку до Реєстру не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до Мінекономіки з питанням включення індустріального парку до Реєстру.

Результат та способи отримання результату
Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустральних (промислових) парків
Відмова у включенні індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
45 днів (робочі)
Рішення щодо невідповідності документів вимогам законодавства
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
21 день (робочі)
Рішення щодо некомплектності документів вимогам законодавства
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
3 дні (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У разі наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 16 Закону: якщо земельна ділянка, використання якої планується для створення та функціонування індустріального парку, не відповідає вимогам, встановленим статтею 8 Закону України "Про індустріальні парки"; відсутності підтримки індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; наявності на території індустріального парку об’єктів виробничого призначення, визначених частиною п’ятою статті 14 Закону України "Про індустріальні парки"
Мінекономіки припиняє розгляд документів у разі: коли комплектність документів не відповідає вимогам пункту 3 Порядку та/або концепція індустріального парку не відповідає вимогам статті 17 Закону; - невідповідності ініціатора вимогам частини першої статті 7-1 Закону, невідповідності інформації в документах вимогам статей 1, 9, 11-1 і 13 Закону
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство економіки України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство економіки України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які вимоги до земельної ділянки у межах індустріального парку?
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про індустріальні парки", земельна ділянка, використання якої планується для створення та функціонування індустріального парку, може розташовуватися у межах або за межами населених пунктів і повинна відповідати таким вимогам: 1) належати до земель промисловості; 2) бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією; 3) площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок повинна становити не менше 10 гектарів та не більше однієї тисячі гектарів. Допускається розташування між земельними ділянками індустріального парку земельних ділянок, на яких розташовано або передбачається розташувати відповідно до містобудівної документації виключно об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.