Скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Ідентифікатор послуги
02365
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Інформація про послугу
У разі виникнення юридичних підстав для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів оператор протягом 10 робочих днів надсилає заяву та документи, що підтверджують настання підстави для скасування державної реєстрації установки до Міндовкілля. За результатом розгляду Міндовкілля скасовує державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою 4-МЗВ "Заява оператора про скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі"
Документи, що підтверджують настання підстави для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Письмовий документ, що підтверджує право на звернення уповноваженою особою (у разі подання документів уповноваженою особою)
Умови і випадки надання

Скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі здійснюється Міндовкіллям на підставі заяви оператора у разі, якщо:

установка більше не відповідає критеріям, встановленим Переліком видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації; 

установка вибула із власності або користування оператора;

відбулося припинення юридичної особи оператора або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем оператором із відображенням відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.


Для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів оператор протягом 10 робочих днів із дати виникнення юридичних підстав для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі,  через свій електронний кабінет заповнює електронні поля заяви за формою 4-МЗВ "Заява оператора про скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі" (додаток 4): https://bit.ly/3Fphle9 та додає документи, що підтверджують настання підстави для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі, та надсилає заяву та документи Міндовкіллю.


За результатами розгляду заяви оператора та документів, що підтверджують настання підстави для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі, Міндовкілля скасовує державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі.


За результатами скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі Міндовкілля формує виписку з Єдиного реєстру за формою 5-МЗВ "Виписка з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" https://bit.ly/3pm7iAX.

Результат та способи отримання результату
Виписка з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Відмова у скасуванні державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства
Після закінчення строків, установлених частиною шостою статті 11 Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", не усунені обставини, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги
Подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які підстави для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі?
Скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі здійснюється Міндовкіллям на підставі заяви оператора у разі, якщо: установка більше не відповідає критеріям, встановленим Переліком видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 880; установка вибула із власності або користування оператора; відбулося припинення юридичної особи оператора або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем оператором із відображенням відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.