Розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності

Ідентифікатор послуги
02476
Строк
80 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" щодо категорій будівельної продукції, стосовно яких орган з визначення технічної прийнятності було призначено раніше
Інформація про послугу
Призначення - надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з визначення технічної прийнятності права здійснювати певну діяльність з оцінки визначення технічної прийнятності. Рішення про розширення сфери призначення з визначення технічної прийнятності приймає Мінекономіки, до якого необхідно звернутися із відповідною заявою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5412/details/0/0.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності згідно з Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" щодо категорій будівельної продукції, стосовно яких орган з визначення технічної прийнятності було призначено раніше
Відомості про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на розширення, що стосується лише розширення переліку категорій будівельної продукції
Відомості про систему контролю документообігу претендента на розширення, підписані претендентом на розширення, у довільній формі
Відомості про скарги на діяльність претендента на розширення, подані протягом останніх трьох років
Декларація про те, що претендент на розширення не є юридичною особою, в якій є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", та не є пов’язаною з ними особою, підписана претендентом на розширення, у довільній формі
Довідка про наявність у претендента на розширення доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівельної продукції, що стосується лише розширення переліку категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначення технічної прийнятності
Довідка про організаційну структуру претендента на розширення із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові посадових осіб, уповноважених приймати рішення щодо визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана претендентом на розширення, у довільній формі
Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на розширення не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана керівником, заступниками керівника та персоналом, відповідальним за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на розширення, у довільній формі
Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідчена претендентом на розширення
Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом на розширення, засвідчена претендентом на розширення
Копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу претендента на розширення, який залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена претендентом на розширення
Копія настанови з якості претендента на розширення, засвідчена претендентом на розширення
Опис сфери призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку", щодо якої претендент на розширення заявляє про свою компетентність, з урахуванням її заявленого розширення
Свідоцтво про призначення органу з визначення технічної прийнятності
Умови і випадки надання

 Керівник претендента на розширення подає документи в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу через поштову скриньку Мінекономіки, чи надсилає поштою, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки) з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на призначення.

У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, надсилається призначеному органу з визначення технічної прийнятності або письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва в розширенні сфери призначення з обґрунтуванням підстав для такої відмови з обґрунтуванням підстав для такої відмови надсилається претенденту на призначення в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у тому числі кур’єром за додаткову плату, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія", Портал електронних сервісів Мінекономіки).

Результат та способи отримання результату
Наказ про розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення (додаток 6 до Порядку), або повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У разі подання заяви про призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзаці тринадцятому частини другої статті 35 Закону Украіни "Про технічні регламенти" та абзаці третьому частини десятої статті 29 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", заява про призначення залишається без розгляду.
Недотримання претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та/або пакета документів
Подання претендентом на призначення неповного пакета документів
Виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)
Невідповідність претендента на призначення вимогам до органів з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"
Відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб Мінрегіону та/або фахівців, залучених відповідно до частини вісімнадцятої статті 29 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", до проведення його оцінювання щодо відповідності вимогам до органів з визначення технічної прийнятності (далі – оцінювання), встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 цього закону, з підстав, не передбачених законом, або вчинення претендентом на призначення інших дій, що перешкоджають законному проведенню його оцінювання, про що посадові особи, які проводять оцінювання, складають акт
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Коли вносяться відомості про розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій?
Відомості про органи з визначення технічної прийнятності вносяться до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про розширення органу з визначення технічної прийнятності

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: