Видача свідоцтва з призначення органу з визначення технічної прийнятності

Ідентифікатор послуги
02482
Строк
80 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності
Інформація про послугу
Призначення - надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з визначення технічної прийнятності права здійснювати певну діяльність з визначення технічної прийнятності. Рішення про видачу свідоцтва про призначення визначення технічної прийнятності приймає Мінекономіки, (до якого необхідно звернутися із відповідною заявою).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5406/details.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
14. З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів юридична особа надає такі дані: найменування; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок; заяву в довільній формі про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;
1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі – Фонд), проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає документи: 1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії та засвідчену печаткою Фонду (додаток 3 до Положення 2606); 2) довідку, складену в довільній формі, яка свідчить про публікацію Повідомлення про розрахунки (у разі публічного розміщення акцій Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду; 3) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду (у разі приватного розміщення акцій Фонду); 4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату; 5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату; 6) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми), а також печатками Фонду та аудиторської фірми; 7) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду; 8) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії та засвідчений
Відомості про систему контролю документообігу претендента на призначення, підписані претендентом на призначення, у довільній формі
Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призначення не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана керівником, заступниками керівника та персоналом, відповідальним за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призначення, у довільній формі
Довідка про організаційну структуру претендента на призначення із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові посадових осіб, уповноважених приймати рішення щодо визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана претендентом на призначення, у довільній формі
Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідчена претендентом на призначення
Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом на призначення, засвідчена претендентом на призначення
Копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу претендента на призначення, який залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена претендентом на призначення
Копія настанови з якості претендента на призначення, засвідчена претендентом на призначення
Декларація про те, що претендент на призначення не є юридичною особою, в якій є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", та не є пов’язаною з ними особою, підписана претендентом на призначення, у довільній формі
Умови і випадки надання

Керівник претендента на призначення подає документи в паперовій формі (опис сфери призначення подається також в електронній формі на електронному носії) особисто або через уповноважену ним особу через поштову скриньку Мінекономіки, чи надсилає поштою, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки) з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на призначення.

У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Свідоцтво про призначення надсилається призначеному органу з визначення технічної прийнятності або письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення з обґрунтуванням підстав для такої відмови надсилається претенденту на призначення в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у тому числі кур’єром за додаткову плату, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія", Портал електронних сервісів Мінекономіки).

Результат та способи отримання результату
Наказ про призначення органу з визначення технічної прийнятності та свідоцтво про призначення або повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб Мінрегіону та/або фахівців, залучених відповідно до частини вісімнадцятої статті 29 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", до проведення його оцінювання щодо відповідності вимогам до органів з визначення технічної прийнятності (далі – оцінювання), встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 цього закону, з підстав, не передбачених законом, або вчинення претендентом на призначення інших дій, що перешкоджають законному проведенню його оцінювання, про що посадові особи, які проводять оцінювання, складають акт
У разі подання заяви про призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзаці тринадцятому частини другої статті 35 Закону Украіни "Про технічні регламенти" та абзаці третьому частини десятої статті 29 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", заява про призначення залишається без розгляду.
подання претендентом на призначення неповного пакета документів
невідповідність претендента на призначення вимогам до органів з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"
недотримання претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та/або пакета документів
виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Коли вносяться відомості про призначення органу з визначення технічної прийнятності до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій?
Відомості про органи з визначення технічної прийнятності вносяться до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про призначення органу з визначення технічної прийнятності.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ст.1-166 Закон України Про надання будівельної продукції на ринку ст.1-22 Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності ст.1-47 Закон України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ст.1-2 Закон України Про адміністративні послуги ст.1-20 Постанова КМУ від 12.05.2021 №471 Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України п.4-10 Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання п.1-3 Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб п.1-2