Реєстрація судна у Державному судновому Реєстрі України

Ідентифікатор послуги
01277
Строк
15 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація судна у Державному судновому Реєстрі України
Інформація про послугу
Судно може бути зареєстровано у Державному судновому реєстрі України тільки в одному морському порту України. Порт реєстрації судна може бути змінено за бажанням власника. Реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України засвідчується свідоцтвом про право плавання під Державним прапором України (судновий патент).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба з морського та річкового транспорту України
+380445746789
Територіальні органи Державної служби з морського та річкового транспорту
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України на ім’я Державної служби морського та річкового транспорту України, зразок якої затверджується Мінінфраструктури
Заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінінфраструктури
Копія документа, що підтверджує право власності на судно
Копія обмірного свідоцтва
Копія свідоцтва про придатність судна до плавання або документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду, зразок яких затверджується Мінінфраструктури, а для риболовних суден -Держрибагентством
Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна)
Копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу
Копія страхового полісу або іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна
Свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним прапором України, якщо воно видавалося
Документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань
Копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, згода на збір та обробку персональних даних (у разі належності судна фізичній особі)
Документ, що свідчить про виключення судна з реєстру попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було зареєстроване)
Копія платіжного документу або інформація (реквізити платежу) про сплату
Умови і випадки надання

Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в Морській адміністрації, а для риболовних суден - Держрибагентстві та Морській адміністрації письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мінінфраструктури, що подається до органу державної реєстрації. 


Реєстраційні дії щодо морських суден, які зареєстровані в Державному судновому реєстрі України, здійснюються виключно капітанами морських портів за погодженням Морської адміністрації.


Всі документи на іноземній мові повинні мати переклад державною мовою та засвідчені належним чином. Додатково подається документально підтверджена інформація про призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та знімки судна (вигляд з правого та лівого борту). 


У разі подання заяви через уповноважений орган/особу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника (судновласника), в якому обов’язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи. 


Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу.


Видача свідоцтва про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) та свідоцтва про право власності на судно здійснюється особисто власнику (судновласнику)/уповноваженій особі або на письмову вимогу власника (судновласника) свідоцтво надсилається йому за адресою, зазначеною у заяві.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) та свідоцтва про право власності на судно.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Вартість адміністративних послуг в Державному судновому рєстрі України, розраховується окремо по кожному судну з диференціацією відповідно до технічних характеристик судна, віку судна за допомогою онлайн калькулятора, розміщеного на офіційному вебсайті Морської адміністрації за посиланням – https://marad.gov.ua/calc/calc.html.
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання заявником документів, що містять недостовірні відомості
Неповний перелік документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які морські порти України здійснюють реєстраційні дії в Державному судновому реєстрі України?
1. Управління (служба) капітана Херсонського морського порту; 2. Відділ (служба) капітана Бердянського морського порту; 3. Управління (служба) капітана Маріупольського морського порту; 4. Управління (служба) капітана Одеського морського порту; 5. Відділ (служба) капітана Чорноморського морського порту; 6. Відділ (служба) капітана морського порту «Південний»; 7. Управління (служба) капітана Ізмаїльського морського порту; 8. Відділ (служба) капітана Білгород-Дністровського морського порту; 9. Управління (служба) капітана Миколаївського морського порту.

Нормативна база