Реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні

Ідентифікатор послуги
00398
Строк
до 60 днів
Повна назва
Реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні
Інформація про послугу
Для реєстрації представництва іноземного підприємства чи організації необхідно подати заяву та пакет документів до Мінекономіки. У разі відсутності підстав для відмови, заявнику видається свідоцтво про реєстрацію представництва і дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Мінекономіки.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява з проханням про реєстрацію представництва, що складається у довільній формі на бланку фірми за підписом керівника
Витяг з торговельного реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб’єкта господарської діяльності
Довідка з банку, у якому відкрито рахунок іноземного суб’єкта господарської діяльності
Доручення (на конкретну особу) на здійснення представницьких функцій в Україні, із зазначенням повноважень, яке оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано іноземного суб’єкта господарської діяльності
Умови і випадки надання

Для реєстрації представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні необіхдно звернутись до Мінекономіки із заявою, що складається в довільній формі, у якій необхідно зазначити: 

найменування іноземного суб’єкта господарювання; 

країну походження іноземного суб’єкта господарювання; 

місцезнаходження іноземного суб’єкта господарювання; 

номер телефону, телефаксу; 

місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси); 

якщо передбачаються філії – указати, у яких містах; 

кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві; 

дату заснування іноземного суб’єкта господарювання; 

організаційно-правову форму іноземного суб’єкта господарювання; 

кількість співробітників іноземного суб’єкта господарювання; 

найменування банку із зазначенням номера рахунка; 

сферу діяльності іноземного суб’єкта господарювання; 

мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв’язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва. 


До заяви необхідно додати повний пакет документів. Документи для реєстрації представництва подаються безпосередньо до Мінекономіки будь-якою особою і одразу перевіряються співробітниками Мінекономіки. 


Документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою офіційного перекладача. 


Документи подаються до Мінекономіки не пізніше шести місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного суб'єкта господарювання. 


У разі відповідності документів чинному законодавству України готується лист на адресу фірми для сплати адміністративного збору з вказаними реквізитами Держказначейства), у разі не відповідності документи повертаються заявнику на доопрацювання. Після перерахування фірмою адміністративного збору документи реєструються в Мінекономіки.


 Після реєстрації документів в Мінекономіки здійснюється перевірка відомостей, що містяться в поданих документах, зокрема щодо існування іноземної компанії в країні місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб'єкта господарської діяльності. У разі виявлення неправдивої або сфальшованої інформації у відомостях готується лист із зауваженнями на адресу заявника, у іншому випадку - Свідоцтво про реєстрацію представництва. 


Отримати Свідоцтво про реєстрацію може Директор (Голова) представництва, або особа, яку уповноважено на такі дії (нотаріально завірена довіреність). Директор (Голова) представництва або уповноважена особа робить відмітку на копії Свідоцтва про реєстрацію представництва про отримання Свідоцтва про реєстрацію представництва. Після видачі Свідоцтва про реєстрацію представництва дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Міністерством.

Результат та способи отримання результату
Видача свiдоцтва про реєстрацiю представництва.
Відмова у видачі свiдоцтва про реєстрацiю представництва
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

З дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності, який є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, документів на реєстрацію представництва
Адміністративний збір
30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи на реєстрацію, та округлюється до найближчих 10 гривень.
Строк надання
60 днів (робочі)
З дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію представництва (крім іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором)
Адміністративний збір
Один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи на реєстрацію, та округлюється до найближчих 10 гривень.
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи не відповідають законодавству України в частині встановлених вимог оформлення документів стосовно реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності
Відомості, що містяться в поданих документах, є неправдивими або сфальсифікованими.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

З якої дати представництво іноземного суб’єкту господарської діяльності в Україні вважається відкритим?
Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації (п.8 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зав’язків і торгівлі України від 18.01.1996 № 30 (із змінами).