Реєстрація правил фондової біржі (змін до них)

Ідентифікатор послуги
00766
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Реєстрація правил (змін до правил) організованих ринків
Інформація про послугу
Для реєстрації правил фондової біржі або змін до них уповноважена особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про реєстрацію правил або змін до правил Центрального депозитарію та пакет документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію правил (змін до правил) товарної біржі.
Обґрунтування причин внесення змін до правил товарної біржі.
Платіжний документ про перерахування плати за реєстрацію правил або змін до них.
Порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил товарної біржі із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній форма.
Правила (у разі внесення змін правила подаються у новій редакції з урахуванням внесених змін), затверджені уповноваженим органом (посадовою особою) товарної біржі, а також регулятором відповідного товарного ринку та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідних сферах (у разі якщо така вимога встановлена їх нормативно-правовими актами), підписані головою уповноваженого органу (посадовою особою) товарної біржі (у разі подачі документів у паперовій формі правила подаються у двох примірниках).
Умови і випадки надання

Документи, ліцензіат надає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги або особисто або надсилає поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, (рекомендованим листом).

Документи, подаються до НКЦПФР українською мовою, із супровідним листом, засвідченим підписом керівника, у якому необхідно обов'язково зазначити дату і номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.

При наданні документів особисто або поштою, у документах, що надаються та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати документ, який підтверджує повноваження цієї особи.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-pravil-zmn-do-pravil-fondovo-brzh/.

Результат та способи отримання результату
Рішення Комісії про реєстрацію правил (змін до правил)/про відмову в реєстрації правил (змін до правил) товарної біржі.
Примірник правил (змін до правил) товарної біржі, з відміткою Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Наявність у поданих документах недостовірних даних.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду заяви на реєстрацію правил (змін до правил) операторів організованих ринків?
Комісія приймає відповідне рішення за наслідками розгляду заяви на реєстрацію правил (змін до правил) не пізніше тридцяти днів з дня одержання документів.
Яка плата за надання адміністративної послуги?
відповідно до п.38 додатку Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.06.2022 № 620 «Про затвердження розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2022 року за № 909/38245, плата за надання цієї адміністративної послуги становить 14000 грн.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про товарні біржі Стаття 9 Закон України Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Пункт 7 частини другої статті 7 Закон України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки Стаття 71 розділ V Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2021 №276 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах Розділ V Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №620 Про затвердження розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб Пункт 1 Рішення колегіального органу від 29.04.2022 №321 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику Пункти 1-3 Розділ V