Реєстрація організації колективного управління

Ідентифікатор послуги
01528
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Реєстрація організації колективного управління
Інформація про послугу
Для реєстрації організації колективного управління юридична особа подає до Мінекономіки заяву та відповідний пакет документів. Відомості про організацію колективного управління вносяться до Реєстру організацій колективного управління не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття наказу Мінекономіки про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/1626/details?languageId=0.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію організації колективного управління за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-18#Text
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Відомості про доменне ім’я, структуру і зміст веб-сайту організації
Копії письмових заяв правовласників про намір доручити організації управління належними їм правами
Копії Статуту, установчих документів та внутрішніх правил організації
Копія довідки про відкриті банківські рахунки
Копія документа, яким підтверджується статус організації, що не має на меті отримання прибутку
Основні відомості про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних працівників юридичної особи
Умови і випадки надання

Мінекономіки приймає рішення про реєстрацію організації колективного управління або про відмову в її реєстрації. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації організації колективного управління Мінекономіки письмово повідомляє про це юридичну особу протягом 10 робочих днів з дня прийняття та надає копію рішення про відмову в реєстрації. 


При прийнятті рішення про реєстрацію юридична особа набуває статусу організації колективного управління з дня внесення її до Реєстру організацій колективного управління.

Результат та способи отримання результату
Унесення відомостей про зареєстровані або акредитовані організації колективного управління до Реєстру організацій колективного управління
Реєстрація організації колективного управління
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність вимогам частини другої статті 15 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав"
Подання організацією неповного переліку документів або подання документів, що містять недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які саме відомості про організацію колективного управління містяться у Реєстру організацій колективного управління?
Відомості про організацію колективного управління вносяться до Реєстру на підставі наказу Мінекономіки про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління. Унесення організації колективного управління, у тому числі акредитованої, до Реєстру здійснюється шляхом заповнення форми реєстру організацій колективного управління, що містить такі дані: найменування організації колективного управління; реєстраційний номер і дата включення організації колективного управління до Реєстру; відомості про засновників; місцезнаходження організації колективного управління; сфера, за якою організація зареєстрована; сфера та строк акредитації організації колективного управління; відомості про осіб, які входять до наглядового та виконавчого органів організації колективного управління.