Реєстрація компонування напівпровідникового виробу

Ідентифікатор послуги
00357
Строк
до 31 днів
Повна назва
Реєстрація компонування напівпровідникового виробу
Інформація про послугу
Зареєструвати компонування напівпровідникового виробу може його автор або спадкоємець, а також роботодавець автора, якщо компонування виробу створене у рамках виконання службових обов’язків. Особа, що хоче зареєструвати компонування і має на це право, подає заявку до ДП "Український інститут інтелектуальної власності".

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію компонування
Матеріали, що ідентифікують компонування
Платіжні документи про оплату відповідних зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
Умови і випадки надання

Для отримання свідоцтва заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого компонування на відповідність умовам охороноздатності компонування, проведення експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів". На підставі експертного висновку ДП "Український інститут інтелектуальної власності" приймає рішення про реєстрацію компонування.


Державна реєстрація компонування здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплаченого збору за публікацію про  реєстрацію компонування. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування.  


Якщо заявників два і більше, то у заяві може бути зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво. Після надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування подається документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію компонування і за публікацію про реєстрацію компонування (оригінал). 


Заявка на реєстрацію компонування напівпровідникового виробу  повинна містити:  заяву про реєстрацію компонування; матеріали, що ідентифікують компонування; документи про оплату відповідних зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. У заяві про реєстрацію компонування необхідно вказати заявника (заявників) та його (їх) адресу, а також автора  (авторів).   Якщо заявників два і більше, то у заяві може бути зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво.


Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. 


У разі якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Результат та способи отримання результату
Реєстрація компонування напівпровідникових виробів та видача свідоцтва на компонування
Рішення про відмову в реєстрації компонування
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,
Адміністративний збір
17,00 UAH
Строк надання
31 день (календарні)
Для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,
Адміністративний збір
100,00 USD
Строк надання
31 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Якщо заявлене компонування не відповідає умовам охороноздатності компонування
Невідповідність плати за реєстрацію компонування встановленому розміру
Ненадходження документів про сплату державного мита за реєстрацію компонування і збору за публікацію відомостей про реєстрацію компонування протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Спосіб подання скарги:
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: Заявник може оскаржити рішення Національного органу інтелектуальної власності за заявкою до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Національного органу інтелектуальної власності чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 11 Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів". Рішення Апеляційної палати заявник може оскаржити у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.
Граничний строк розгляду скарги: Заперечення проти рішення Національного органу інтелектуальної власності за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача, Заперечення Документ про сплату збору за подання заперечення
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які права надає власнику реєстрація компонування?
Реєстрація компонування надає власнику зареєстрованого компонування право використовувати компонування на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників зареєстрованого компонування. Реєстрація надає власнику зареєстрованого компонування виключне право: забороняти іншим особам комерційне використання чи імпорт із цією метою компонування без його дозволу; передавати на підставі договору права на компонування будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованого компонування; видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованого компонування на підставі ліцензійного договору. Під використанням компонування слід розуміти: відтворення компонування; виготовлення напівпровідникових виробів із застосуванням даного компонування; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі напівпровідникові вироби; ввезення таких напівпровідникових виробів та виробів, що їх містять, на митну територію України; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях напівпровідникових виробів, виготовлених із застосуванням компонування, та будь-яких виробів, що містять такі напівпровідникові вироби. Права, які випливають із реєстрації компонування), є чинними, починаючи з дати наступного дня після їх державної реєстрації.
Як подати заявку на реєстрацію компонування?
Особа, яка бажає зареєструвати компонування і має на це право, подає заявку до Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ). Іноземці та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують власні права через представників у справах інтелектуальної власності. Для надання адміністративної послуги заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого компонування на відповідність умовам охороноздатності компонування, проведення експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів". На підставі висновку закладу експертизи НОІВ приймає рішення про реєстрацію компонування. Державна реєстрація компонування здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплаченого збору за публікацію про реєстрацію компонування. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування. Видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після його державної реєстрації.