Реєстрація договору про права автора на твір

Ідентифікатор послуги
01210
Строк
до 31 днів
Повна назва
Реєстрація договору, який стосується права автора на твір
Інформація про послугу
Видача рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється ДП "Український інститут інтелектуальної власності" у місячний строк від дати державної реєстрації договору, який стосується права автора на твір. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, видається безпосередньо заявнику або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заяви щодо продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Примірник твору у встановленій матеріальній формі
Довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства
Документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору
Примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір
Умови і випадки надання

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" заявки. 

ДП "Український інститут інтелектуальної власності" може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. 

 У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі заявка до розгляду не приймається. 

Рішення видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Результат та способи отримання результату
Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір
Рішення про відмову у реєстрації договору, який стосується права автора на твір
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

За підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір - для фізичних осіб
Адміністративний збір
510,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
За підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір - для юридичних осіб
Адміністративний збір
1020,00 UAH
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів встановленим вимогам щодо переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та оформлення матеріальної форми твору
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як скласти договір про передачу майнових прав на об’єкт авторського права?
Відповідно до статті 427 Цивільного кодексу України передання майнових прав інтелектуальної власності здійснюється на підставі договору, який укладається відповідно до цього Кодексу та закону. Види договорів та їх істотні умови визначені у Главі 75 Цивільного кодексу України та статтях 31-33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Крім того, із зразками примірних договорів щодо розпорядження майновими правами на об’єкти авторського права можна ознайомитися на сайті Мінекономіки.
Чи може один із співавторів відчужити права на твір третій особі?
Співавторство регламентовано статтею 436 Цивільного кодексу України та статтею 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Так, авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких має самостійне значення. Крім того, відносини між співавторами можуть бути визначені договором. Таким чином, один із співавторів може відчужити майнові права на твір третій особі, у разі наявності у нього такого дозволу від інших співавторів, визначеного у договорі між ними. В іншому випадку, передача (відчуження) майнових прав на твір, створений спільною творчою працею кількох осіб, може бути здійснена шляхом такої передачі прав усіма авторами.
Чи потрібно зазначати автора твору при подачі на державну реєстрацію договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір між юридичними особами?
Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автором твору є фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Згідно зі статтею 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Отже, зміст авторського права становлять особисті немайнові права автора, визначені у статті 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» і майнові права автора, визначені у статті 15 зазначеного Закону. Так, статтею 14 Закону визначено, що автору належать такі особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; 4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам. Отже, при передачі (відчуженні) майнових прав автора на твір, особисті немайнові права автора, у тому числі право на ім’я, залишається за автором та не може бути передано (відчужене) іншій особі. Таким чином, при подачі на державну реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, між юридичними особами, обов’язково мають бути зазначені дані про автора (авторів) твору.