Кваліфікація судового експерта

Ідентифікатор послуги
01185
Строк
до 45 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Присвоєння кваліфікації судового експерта
Інформація про послугу
Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Судовими експертами можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
заява в друкованому вигляді, форму якої визначено у додатку 4 до цього Положення, про допуск до проходження атестації;
акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України, або акт планової перевірки діяльності судового експерта (для фахівців, які не є працівниками НДУСЕ), який містить інформацію про відповідність робочого місця вимогам, передбаченим Інструкцією про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року N 3505/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за N 1431/20169 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року N 1659/5), з дня складання якого пройшло не більше 12 місяців;
витяг з обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, з дня отримання якого пройшло не більше трьох місяців;
відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування (аналізу висновків) та характеристику фахівця;
копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (для фахівця НДУСЕ за наявності);
Фахівець, який не є працівником державної спеціалізованої установи, документи на розгляд ЦЕКК подає самостійно.
фотокартки розміром 3 х 4 см у кількості, що відповідає кількості експертних спеціальностей.
Умови і випадки надання

Метою атестації судового експерта є оцінка професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи. Залежно від спеціалізації їм присвоюється кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду експертизи.


Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.


Після підготовки (стажування) працівника НДУСЕ документи на розгляд ЦЕКК подаються безпосередньо установою.

Копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи може бути пред'явлена фахівцем для проходження атестації протягом двох років. Подані до ЦЕКК документи опрацьовуються Структурним підрозділом Мін'юсту та формуються в окрему справу.


Відповідальною за достовірність документів, поданих до ЦЕКК, є особа, щодо якої подано документи.

Кваліфікація судового експерта фахівцям НДУСЕ присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України. Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах .


Атестація здійснюється шляхом проведення кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит проводиться в усній формі шляхом надання відповідей на питання, поставлені в екзаменаційних білетах. Для проходження атестації необхідно звернутись до Міністерства юстиції України із заявою, оформленою згідно з Додатком 4 до Положення та іншими необхідними документами. Заява з відповідним пакетом документів надсилається поштою на адресу Міністерства юстиції України.

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта видається у разі прийняття рішення ЦЕКК про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії робиться у разі прийняття рішення ЦЕКК про підтвердження кваліфікації судового експерта.

Перелік документів, які подаються до ЦЕКК для отримання Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта та відмітки у Свідоцтві про продовження терміну його дії визначені у розділі «Документи, що необхідно надати для отримання послуги».


Заява з відповідним пакетом документів надсилається поштою на адресу Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13) або особисто (в скриньку), яка знаходиться за адресою Міністерства юстиції України (м. Київ, пров. Рильський, 10). Також, з метою оперативного надходження документів заява з підписом фахівця у сканованому вигляді (сканкопія) та скановані документи (сканкопії), перелік яких визначено у пункті 9 розділу III Положення № 301/5, можуть бути надіслано фахівцем на офіційну електронну адресу Міністерства юстиції України themis@minjust.gov.ua. Сканкопії мають бути чіткими та відображати зміст та всі реквізити документів.


Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги:

Понеділок - четвер: з 9:00 до 18:00

П'ятниця: з 9:00 до 16:45

Перерва з 13:00 до 13:45

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

понеділок - четвер: з 8.00 до 17.00

п'ятниця з 8.00 до 15.45

перерва з 12.00 до 12.45


Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта
Відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Строк розгляду заяви може бути продовжений до 45 днів
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
45 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення)
Наявність судимості
Відсутності відповідної вищої освіти
Нескладення кваліфікаційного іспиту
Визнання особи в установленому законодавством порядку недієздатною
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка комісія розглядає заяву про допуск до проходження атестації?
Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України.
Який строк дії свідоцтва?
Строк дії Свідоцтва судового експерта становить три роки.