Включення до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Ідентифікатор послуги
01657
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про включення до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва
Інформація про послугу
Експертна організація, що здійснює експертизу проектів будівництва повинна відповідати визначеним Мінрегіоном критеріям та бути включеною до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство розвитку громад та територій України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Лист із зазначенням напрямів, за якими планується проведення експертизи проектів будівництва
Засвідчені копії установчих документів, організаційної структури експертної організації
Відомості щодо персонального складу експертів, які працюють на постійній основі чи залучаються на підставі цивільно-правових договорів, із зазначенням переліку напрямів, які буде виконувати експерт (прізвище, ім’я, по батькові, засвідчені в установленому порядку копії кваліфікаційних сертифікатів та документів, що підтверджують трудові відносини з експертною організацією)
Документально підтверджена інформація щодо наявності: власних або орендованих приміщень для розміщення персоналу та архіву справ проектів будівництва, у тому числі щодо функціонування режимно-секретного органу, які повинні відповідати протипожежним, санітарним нормам і правилам: матеріально-технічного забезпечення робочих місць; мережі Інтернет, електронної пошти, телефонного зв’язку; програмних комплексів, за допомогою яких здійснюватиметься експертиза проектів будівництва
Інформація по кожній філії (представництву) експертної організації у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва об’єктів, із зазначенням даних, наведених у підпунктах 1-3 цього пункту (у разі проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3) та споруджуються із залученням державних коштів)
Умови і випадки надання


Для включення до Переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва експертна організація подає до Мінрегіона або саморегулівної організації лист із зазначенням напрямів, за якими планується проведення експертизи проектів будівництва, відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та способів (особисто або поштою) отримання повідомлення про прийняте Міністерством або саморегулівною організацією рішення, до якого додаються (у друкованому та електронному вигляді) необхідні документи.


Мінірегіон або саморегулівна організація розглядає подані документи і протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня їх надходження включає експертну організацію до Переліку або у разі невідповідності критеріям, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, утримується від включення її до Переліку.Результат та способи отримання результату
Вносить інформацію про включення експертних організацій до Переліку, який оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства або саморегулівної організації у вільному безоплатному доступі
Письмово повідомляє експертну організацію про включення до Переліку - листом з повідомленням про включення
Письмово повідомляє експертну організацію про невключення до Переліку у разі невідповідності Критеріям - листом із наведенням відповідних обґрунтувань
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідность Критеріям, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204
Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка інформація зазначається у Переліку щодо кожної експертної організації?
У Переліку щодо кожної експертної організації зазначаються: 1) дати включення експертної організації до Переліку та виключення з нього; 2) повне найменування експертної організації, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери телефонів, адреса електронної пошти, веб-сайт (за наявності); 3) прізвище, ім’я, по батькові керівника експертної організації; 4) регіони, на території яких реалізуються проекти будівництва об’єктів; 5) напрями, за якими проводиться експертиза проектів будівництва; 6) прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер кваліфікаційних сертифікатів експертів із зазначенням напрямів експертизи.