Уповноваження підприємства, установи, організації на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин

Ідентифікатор послуги
01541
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про уповноваження підприємства, установи, організації на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин
Інформація про послугу
Підприємство, установу, організацію може бути уповноважено рішенням Мінагрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин за умови, якщо вони відповідають певним вимогам. Для цього організація-кандидат, що має намір отримати уповноваження, подає до Мінекономіки повний пакет документів із зазначенням достовірних відомостей.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про надання уповноваження у сфері охорони прав на сорти рослин на власному бланку за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f471468n88.doc
Відомості про кваліфікацію персоналу організації-кандидата згідно з формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1430-17#n81
Відомості про технологію виконання робіт (технологічні карти, описи робіт)
Відомості, що підтверджують кваліфікацію організації-кандидата з питань організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, на основі державної атестації наукової установи
Довідка в довільній формі за підписом керівника організації-кандидата про відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки
Довідка в довільній формі, що підтверджує наявність колекцій загальновідомих сортів та колекцій сортів з еталонними ознаками, а також умов їх формування, підтримання та використання
Довідка з інформацією про акредитовані лабораторії (центри) та копії атестата про акредитацію
Документи, що підтверджують фінансову спроможність виконувати повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин, зокрема копії документів фінансової звітності
Загальний опис власної системи управління якістю, відомості про особу, яка є відповідальною за функціонування системи управління якістю (копія диплома, копія документа, яким підтверджується необхідний стаж роботи, копія посадової інструкції)
Копії дипломів, свідоцтв, сертифікатів
Копії посвідчень про підвищення кваліфікації та атестаційних документів
Копії установчих документів організації-кандидата
Опис інформаційно-технічного забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт
Перелік методичних, нормативно-технічних документів, стандартів та/або нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги, на підставі яких здійснюється діяльність
Перелік основних фондів, засобів, обладнання, матеріалів, які використовуються для цілей експертизи
Перелік техніки та спецтехніки, що застосовується
Перелік уніфікованої первинної документації, яка ведеться
Умови і випадки надання

Підприємство, установу, організацію може бути уповноважено рішенням Мінагрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, якщо вони відповідають таким вимогам:

1) є юридичною особою - резидентом України;

2) можуть підтвердити відповідний рівень компетентності у сфері охорони прав на сорти рослин, а саме мають:

внутрішньовідомчу базу методичного забезпечення досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин та досвід з організації проведення навчальних курсів для персоналу, що виконує окремі повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин;

колекції загальновідомих сортів та колекції сортів з еталонними ознаками, а також умови для їх формування, підтримання та використання;

уніфіковану первинну документацію для цілей науково-технічної експертизи;

3) мають належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійних умовах, достатню для проведення експертизи заявки на сорт, а саме мають:

персонал з досвідом роботи у розробленні методик польових та лабораторних досліджень з експертизи заявки на сорт, з проведення навчань щодо їх застосування;

щонайменше одного спеціаліста, який здійснює експертизу назви сорту та його новизни;

персонал, що забезпечує організацію та узагальнення результатів польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин;

персонал, що проводить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, з розрахунку один спеціаліст на 200 умовних сортодослідів;

персонал, що забезпечує проведення формальної експертизи заявки на сорт рослин та технічне забезпечення функціонування Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, реєстру патентів, реєстру заявок (далі - реєстри), надання доступу до них, зберігання та захист даних, що містяться в зазначених реєстрах;

персонал, що проводить лабораторні дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, а саме щонайменше:

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів зернових видів;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів круп’яних і зернобобових видів;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кукурудзи;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів олійних та овочевих видів;

одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кормових видів;

мають підтвердження про проведення оцінки знань працівників, які здійснюють дослідження з науково-технічної експертизи;

4) не є суб’єктом насінництва та розсадництва;

5) не використовують фінансові та матеріальні ресурси заявника;

6) мають належне інформаційно-технічне забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт рослин, а саме:

публікації відомостей про заявку на сорт рослин у періодичному офіційному виданні Мінагрополітики;

програмне забезпечення для проведення аналітичних досліджень з експертизи заявки на сорт рослин, функціонування реєстрів;

7) мають акредитовані лабораторії (центри);

8) мають систему управління якістю;

9) не мають комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки на сорт рослин;

10) мають належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури, необхідні для виконання повноважень у сфері прав на сорти рослин, на виконання яких надається уповноваження.


Керівник і персонал організації-кандидата, які мають намір бути уповноважені на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, не мають здійснювати діяльність, пов’язану із селекцією, насінництвом та виробництвом рослинного матеріалу.

Результат та способи отримання результату
Рішення щодо визначення організації-кандидата експертним закладом, уповноваженим на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин
Рішення про відмову у визначенні організації-кандидата експертним закладом, уповноваженим на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником
Організація-кандидат не відповідає встановленим вимогам
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які дії заявника, якщо було подано неповний пакет документів?
Протягом десяти робочих днів з дати реєстрації звернення Мінагрополітики здійснює перевірку правильності оформлення заяви (комплектності наданих документів), приймає її до розгляду або відмовляє в розгляді. У разі надання неповного комплекту документів Мінагрополітики повертає документи на доопрацювання. Після усунення всіх виявлених недоліків організація-кандидат протягом тридцяти календарних днів повторно подає заяву.