Довідка, що підтверджує переслідування через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності

Ідентифікатор послуги
01745
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про оформлення та видачу довідки, що підтверджує факти переслідувань через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності
Інформація про послугу
Громадяни Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, мають право на оформлення в установленому порядку набуття громадянства України. Для цього потрібно отримати довідку, що підтверджує даний факт. Для її отримання потрібно звернутись до Міністерства закордонних справ або дипломатичного представництва, або консульської установи України залежно від місця проживання (перебування) особи, яка зазнала переслідувань.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство закордонних справ України
Дипломатичні представництва чи консульські установи України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/77/f491502n64.doc
Копія документа, що підтверджує проживання в Україні на законних підставах або постійне проживання в іншій країні
Копія паспортного документа
Один з таких документів, що підтверджують факти наявності переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності: документ, складений судовими/правоохоронними органами Російської Федерації; документ, складений міжнародними судовими органами; висновок міжнародних правозахисних організацій; рішення суду України; заяви, подані заявником або його законним представником до судових/правоохоронних органів Російської Федерації, міжнародних судових органів, що підтверджують/відображають факти переслідування або незаконного утримання з політичних мотивів проти України; матеріали засобів масової інформації, що підтверджують громадську чи професійну діяльність заявника, спрямовану на підтримку України та її громадян у боротьбі з агресією Російської Федерації проти України; матеріали, що підтверджують публічне засудження окупації Автономної Республіки Крим, дій Російської Федерації на території окремих районів Донецької та Луганської областей, що грубо порушують принципи та норми міжнародного права, або політики Російської Федерації, притягнення особи до юридичної відповідальності за такі дії тощо; інші матеріали, які свідчать про підтримку України та її громадян у боротьбі з агресією Російської Федерації проти України
Одна кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 сантиметра
Умови і випадки надання

Довідка видається громадянам Російської Федерації за місцем проживання заявника на території України або за місцем постійного проживання в іншій країні для оформлення в установленому порядку набуття громадянства України.


Для оформлення та видачі довідки заявник, який проживає на території України на законних підставах, подає заяву Міністерству закордонних справ.


Заявник, який постійно проживає за кордоном, подає зазначену заяву дипломатичному представництву чи консульській установі України в країні свого постійного проживання. Подання заяви та документів здійснюється заявником особисто.


Документи, видані уповноваженими органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.


Отримані Міністерством закордонних справ заява та документи протягом п’яти робочих днів надсилаються разом із запитом до Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби, Адміністрації Держприкордонслужби, Служби безпеки України для проведення перевірки підстав, за наявності яких заявнику може бути відмовлено в оформленні довідки. Державні органи здійснюють відповідну перевірку та інформують Міністерство закордонних справ про результати протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.


Рішення про оформлення довідки або про відмову в оформленні довідки ухвалюється Міністерством закордонних спрва з урахуванням результатів проведених перевірок. 


Ухвалення Міністерством закордонних справ рішення про оформлення довідки або про відмову в оформленні довідки здійснюється у місячний строк з дня надходження документів.


Інформація про прийняте рішення доводиться Міністерством закордонних справ або дипломатичним представництвом чи консульською установою України до відома заявника протягом п’яти робочих днів.

Результат та способи отримання результату
Рішення про оформлення довідки
Довідка, що підтверджує переслідування через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності
Рішення про відмову у оформленні довідки
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Вчинення заявником дій, які суперечать інтересам національної безпеки
Подання заявником завідомо неправдивих даних або підроблених документів
Причетність заявника до терористичної діяльності, вчинення ним злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, воєнних та інших тяжких злочинів, а також в інтересах забезпечення національної безпеки
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи перевіряються відомості, зазначені у поданих документах, іншими державними органами?
Отримані МЗС заява та документи протягом п’яти робочих днів надсилаються разом із запитом, що оформлюється на бланку МЗС, МВС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби, СБУ для проведення перевірки підстав, за наявності яких заявнику може бути відмовлено в оформленні довідки.