Рішення про надання соціальної послуги з денного догляду

Ідентифікатор послуги
01565
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про надання соціальної послуги з денного догляду
Інформація про послугу
Особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення) мають право на отримання денного догляду безоплатно або з частковою доплатою. Для прийняття відповідного рішення потрібно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання/перебування, що потребує такої соціальної послуги.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики
Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування)
Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи
Довідки / інші документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг (за наявності у особи інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення)
Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю)
Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності)
Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності)
Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті)
Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю)
Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг
Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника)
Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності)
Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності)
Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена)
Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби)
Умови і випадки надання

Соціальна послуга денного догляду надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.


Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю передбачають:

1) для отримувачів соціальної послуги І, II груп рухової активності:

- забезпечення умов для денного перебування;

- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

- формування та підтримку навичок самообслуговування;

- психологічну підтримку;

- організацію денної зайнятості, дозвілля;

- для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

- забезпечення умов для денного перебування;

- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

- допомогу у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу);

- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

- формування та підтримку навичок самообслуговування;

- психологічну підтримку;

- організацію денної зайнятості, дозвілля;


2) для отримувачів соціальної послуги IV, V груп рухової активності:

- забезпечення умов для денного перебування;

- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

- допомогу у самообслуговуванні (особиста гігієна, руховий режим, приймання ліків, годування);

- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг, у тому числі допомогу у виконанні лікувальних фізичних вправ;

- формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

- психологічну підтримку;

- організацію денної зайнятості, дозвілля;


3) для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами:

- забезпечення умов для денного перебування;

- забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

- допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування);

- спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

- формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

- психологічну підтримку;

- організацію денної зайнятості, дозвілля;

- представництво інтересів;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- транспортні послуги з підвезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду і назад до місця проживання.


Соціальна послуга призначена для:

- осіб похилого віку;

- осіб з інвалідністю;

- осіб з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);

- осіб з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення).


Зміст та обсяг соціальної послуги, що складається із вищезазначених заходів, для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги і зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.


Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у переліку документів.


Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування або орган соціального захисту населення.


У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді органу соціального захисту населення заява про отримання соціальних послуг приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або старостинського округу/старостою.


Якщо в документах (або їх копіях), які додаються до заяви, міститься інформація (відомості), яка вже є у розпорядженні органу соціального захисту населення або зазначену інформацію (відомості) можливо отримати в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, такі документи не подаються.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання соціальної послуги
Рішення про відмову у наданні соціальної послуги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Ненадання надавачем соціальних послуг тих соціальних послуг, яких потребує особа
Відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де надається соціальна послуга та протягом якого строку?
Соціальна послуга денного догляду надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня. Соціальна послуга денного догляду може надаватись постійно, періодично, тимчасово. Строки надання соціальної послуги денного догляду узгоджуються з отримувачем соціальної послуги або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги денного догляду.
У яких випадках можуть прийняти рішення про відмову у наданні соціальної послуги?
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, у тому числі через недостатній для отримання соціальної послуги ступінь індивідуальних потреб. Відмова має супроводжуватися поясненням причин та довідковою інформацією (у разі її наявності) про можливість отримати таку соціальну послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу. Копія рішення про відмову у соціальній послузі направляється місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.