Експертиза пропозицій та рішень щодо найменування географічних об’єктів

Ідентифікатор послуги
00443
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування та перейменування географічних об’єктів
Інформація про послугу
Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкта з необхідним обґрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками витрат, пов'язаних з такими діями, можуть вносити органи влади, підприємства, установи, організації та громадяни України. Експертизу пропозицій та рішень з найменування та перейменування проводить Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів.
Пропозиції та рішення органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів; обґрунтування пропонованого найменування або перейменування.
Інформація про думку місцевого населення, яке проживає на території, де розташований географічний об'єкт, відповідно до законодавства про референдуми (у разі найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, а також географічних об'єктів, створених відповідними рішеннями Верховної Ради України)
Висновок відповідних центральних органів виконавчої влади щодо найменування або перейменування транспортних об'єктів, гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, територій, об'єктів природно-заповідного фонду тощо (у разі найменування або перейменування цих географічних об’єктів).
Відомості про назву, рід та місце розташування географічного об'єкта, що пропонується.
Відомості про рід географічного об'єкта, координати географічного об'єкта, назву ділянки суходолу чи водного простору, в межах якого розташовується географічний об'єкт, назву такого географічного об'єкта з різних джерел, у тому числі зарубіжних (для географічного об'єкта, що перейменовується), назву інших географічних об'єктів, що розташовуються поряд, або подібних (у разі найменування або перейменування географічного об'єкта Землі, відкритого українськими дослідниками і вченими).
Інформація про факт відкриття географічного об'єкта із зазначенням строку відкриття, особи, яка відкрила географічний об'єкт, джерела, у якому зафіксовано факт відкриття (у разі найменування або перейменування географічного об'єкта Землі, відкритого українськими дослідниками і вченими).
Картографічний матеріал з відображенням географічного об'єкта
Коротка довідка про життя та діяльність вчених та інших видатних осіб, іменами яких пропонується найменувати географічний об'єкт (у разі такого найменування).
Пропозиції відповідних рад, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо географічних об'єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.
Умови і випадки надання

До строку розгляду зазначених документів і матеріалів не зараховується час, необхідний для одержання додаткової інформації, а саме довідок чи інших документів, які містять роз'яснення поданих відомостей і є необхідними для прийняття обґрунтованого рішення.

Результат та способи отримання результату
Висновок про відповідність пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об’єкта
Відмова у видачі висновку
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність повного пакету документів
Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які документи подаються до Держгеокадастру для проведення експертизи пропозицій та рішень районної ради щодо перейменування населеного пункту?
Відповідно до Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 року № 1166, для проведення експертизи пропозицій та рішень щодо найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів до Держгеокадастру подаються такі документи і матеріали: обґрунтування пропонованого найменування або перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту; інформація про думку місцевого населення, яке проживає на території, де розташований географічний об’єкт, відповідно до законодавства про референдуми; картографічний матеріал з відображенням географічного об’єкта.
Які документи подаються до Держгеокадастру для проведення експертизи пропозицій та рішень щодо найменування або перейменування річок?
Відповідно до Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 року № 1166, для проведення експертизи пропозицій та рішень щодо найменування та перейменування водних об’єктів (річок, озер, водосховищ, каналів тощо) до Держгеокадастру подаються такі документи і матеріали: пропозиції з обґрунтуванням пропонованого найменування географічного об’єкта; відомості про назву, рід та місце розташування географічного об’єкта, що пропонується; рішення відповідних органів місцевого самоврядування про найменування географічного об’єкта, на території яких він знаходиться; висновок центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; інформація про думку місцевого населення, яке проживає на території, де розташований географічний об’єкт, відповідно до законодавства про референдуми; картографічний матеріал з відображенням географічного об’єкта.