Державна реєстрація генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі

Ідентифікатор послуги
01426
Строк
120 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Проведення державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі
Інформація про послугу
Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів без оцінки впливу на довкілля та до їх державної реєстрації. Для державної реєстрації генетично модифікованих організмів юридична або фізична особа подає Мінагрополітики заяву - клопота ння та перелік необхідних документів. Посвідчення про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів видається Мінагрополітики безоплатно строком на пять років, за встановленою ним формою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява - клопотання
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи генетично-модифікованих організмів щодо відповідності генетично модифікованих організмів вимогам біологічної та генетичної безпеки
Висновок про рівень безпечності використання генетично модифікованих організмів
Копії паспорта та довідки про ідентифікаційний номер (для фізичних осіб)
Звіт підприємства, установи чи організації, що проводить державну апробацію (випробування), про її результати
Технічний опис генетично модифікованого організму, що складається за встановленою формою і містить вичерпну інформацію про вихідний сорт рослини та генетично модифікований організм, особливості здійснення його моніторингу та контролю
Копія установчих документів (статуту чи засновницького договору) (для юридичних осіб)
Копія висновку з оцінки впливу на довкілля
Умови і випадки надання

Для державної реєстрації генетично модифікованих організмів юридична або фізична особа подає Мінагрополітики заяву - клопотання та перелік необхідних документів.


Державна реєстрація генетично модифікованих організмів проводиться Мінагрополітики безоплатно строком на п'ять років, за результатом якої видається посвідчення про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.


Перереєстрація генетично модифікованих організмів проводиться у порядку, встановленому для їх реєстрації. 


Про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів Мінагрополітики повідомляє Мінекоенерго та МОН.

Результат та способи отримання результату
Державна реєстрація та видача посвідчення про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів
Відмова у державній реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
120 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неналежне оформлення або ненадання вичерпного переліку документів
Наявність науково обґрунтованої інформації про небезпеку генетично модифікованого організму для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час його використання за призначенням
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін дії державної реєстрації генетично модифікованих організмів?
Державна реєстрація генетично модифікованих організмів проводиться безоплатно строком на п'ять років.