Державна апробація (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі

Ідентифікатор послуги
01425
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі
Інформація про послугу
До державної реєстрації вивільнення в навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів можливе тільки з метою державної апробації (випробовувань). Для проведення державної апробації (випробування) особа, що проводить діяльність подає Мінагрополітики щодо кожного генетично модифікованого організму заяву-клопотання із необхідним переліком документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява - клопотання
Копії паспорта та довідки про ідентифікаційний номер (для фізичних осіб)
Копія установчих документів (статуту чи засновницького договору) (для юридичних осіб)
Технічний опис генетично модифікованого організму, що складається за встановленою формою і містить вичерпну інформацію про вихідний сорт рослини та генетично модифікований організм, особливості здійснення його моніторингу та контролю
Анотація (коротке резюме) до технічного опису генетично модифікованого організму
Нотаріально засвідчена копія висновку з оцінки впливу на довкілля
Нотаріально засвідчена копія дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованого генетично модифікованого організму для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань), виданий МОН в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
Нотаріально засвідчена копія дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму у відкритій системі, виданого в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
Нотаріально засвідчена копія висновку розробника генетично модифікованого організму про його безпечність для здоров'я людини або навколишнього природного середовища з посиланням на результати його дослідження
Нотаріально засвідчена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності генетично модифікованих організмів вимогам біологічної та генетичної безпеки
Умови і випадки надання

Державна апробація (випробування) генетично модифікованих організмів полягає у проведенні їх дослідження з метою визначення  впливу на:  

- збільшення ареалу дикорослих рослин та засміченість ними  посівів культурних рослин унаслідок неконтрольованого розмноження;  

- джерела інфекцій, що спричиняють виникнення епіфітотій;  

- продукування особливих специфічних речовин у вегетативних і  генеративних органах рослин, які стимулюють розмноження шкідників,  що створює умови для виникнення епізоотії. 


Суб'єктом регулювання є юридична або фізична особа, що провадить діяльність, пов'язану з поводженням з генетично  модифікованими організмами і має дозвіл на проведення державної пробації (випробування) генетично модифікованих організмів у  відкритій системі.


Державна апробація (випробування) проводиться згідно із затвердженими Мінагрополітики  за погодженням з Мінекоенерго та МОЗ методиками для кожного виду генетично модифікованого організму, в яких враховані специфіка та відмінність генетично модифікованих організмів порівняно з традиційними сортами, строк апробації (випробування) і умови її припинення та визначений механізм передачі суб'єктом регулювання дослідного матеріалу підприємству, установі чи організації, що проводить державну апробацію (випробування). 

Результат та способи отримання результату
Рішення про початок проведення підприємством, установою чи організацією державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму
Відмова у проведенні підприємством, установою чи організацією державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неналежне оформлення або ненадання вичерпного переліку документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У який строк подається звіт про результати державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів?
Підприємство, установа чи організація, що проводить державну апробацію (випробування), у місячний строк після закінчення апробації (випробування) готує звіт про її результати і подає його Міністерству.