Атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

Ідентифікатор послуги
01608
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
Інформація про послугу
Професійна атестація виконавця - процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця. У разі якщо ви плануєте виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, необхідно пройти професійну атестацію та отримати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство розвитку громад та територій України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://e-construction.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про допуск до проведення професійної атестації
Копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Засвідчена копія документа (документів) про вищу освіту
Засвідчена в установленому порядку копія документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації
Засвідчені копії документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом
Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця
Документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом) (за необхідності)
Умови і випадки надання

Для проведення професійної атестації виконавець подає Мінрегіону або саморегулівній організації (у разі набуття нею делегованих повноважень) заяву про допуск до проведення професійної атестації у паперовій або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва  та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, в якій зазначає свої прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контактні дані.


Протягом місяця розглядаються  подані документи, проводиться іспит, та приймається  рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі. 


Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката приймається у разі відповідності виконавця кваліфікаційним вимогам і підтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань. 


Протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката вноситься до реєстру атестованих осіб відомості про особу, що його отримала. Професійна атестація виконавців проводиться на платній основі. 


На підставі рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката та документа про внесення плати за проведення професійної атестації виконавцю видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.


Виконавець має право повторно подати заяву про проведення професійної атестації не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката. 

Результат та способи отримання результату
Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката
Кваліфікаційний сертифікат
РІшення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката
Рішення про відмову виконавцю в допуску до проведення професійної атестації
Рішення про допуск до проведення професійної атестації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті: https://e-construction.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Перед проведенням іспиту
Адміністративний збір
1,5 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений станом на 01 січня поточного року.
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Не підтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту
Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
Невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які роботи можуть виконувати особи, які отримали кваліфікаційний сертифікат?
Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм і правил.