Продовження дії сертифіката екологічного аудитора

Ідентифікатор послуги
00862
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора
Інформація про послугу
Право на проведення екологічного аудиту мають особи, що мають сертифікат екологічного аудитора. Щоб продовжити термін дії сертифіката необхідно звернутися до Міндовкілля із заявою та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою https://bit.ly/2QrfC45
Відомості про еколого-аудиторську діяльність у довільній формі за останні три роки
Відомості про підвищення кваліфікації екологічного аудитора з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічного аудиту за останні три роки
Документи, передбачені п. 3.1 Положення про сертифікацію екологічних аудиторів, в яких відбулися зміни від моменту подання заяви на отримання сертифіката екологічного аудитора до моменту подання заяви на продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора
Умови і випадки надання

Для продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора необхідно звернутись до Міндовкілля із заявою за встановленою формою (надається до Комісії із сертифікації за один місяць до закінчення терміну чинності сертифіката екологічного аудитора), та іншими підтвердними документами.

Комісія із сертифікації може прийняти рішення про необхідність проходження екологічним аудитором повторного курсу підготовки чи підвищення кваліфікації у випадках, якщо:

- пройшло більше ніж три роки з моменту проходження екологічним аудитором підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних з екологічним аудитом, чи/та відсутня практика проведення екологічного аудиту;

- є письмові претензії до діяльності екологічного аудитора, які підтверджені еколого-аудиторською організацією, замовником екологічного аудиту або організацією, що контролює.

Результат та способи отримання результату
Видача листа, підтверджуючого продовження дії сертифіката екологічного аудитора
Видача листа про відмову у продовженні дії сертифіката екологічного аудитора
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Проведення засідання Комісії із сертифікації
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Інформування кандидатів щодо рішення Комісії
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність хоча б одного з необхідних документів
Неналежне оформлення документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк надання адміністративної послуги?
1. Проведення засідання Комісії із сертифікації – 30 днів; 2. Інформування кандидатів щодо рішення Комісії – 10 днів.