Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану

Ідентифікатор послуги
01854
Строк
до 1 дня
Повна назва
Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для повторного отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, суб'єкту звернення необхідно звернутися із заявою та необхідними документами безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або подати заяву на отримання зазначеної послуги в електронному вигляді через мережу Інтернет.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
Дипломатичні представництва і консульські установи України
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua..
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) (безпосередньо або надсилається поштовим зв’язком);
Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;
Документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;
Документ, що підтверджує повноваження заявника у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно;
Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою;
Умови і випадки надання

Для отримання  свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно подається відповідна заява,  а також документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану. 


Суб'єктом звернення заява та необхідні документи подаються

особисто або його представником  безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану   або надсилається поштовим зв’язком;

особисто або його представником до центру надання адміністративних послуг;

особисто  в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням  Єдиного державного порталу електронних послуг (далі - Портал Дія) https://diia.gov.ua. Заява та відскановані необхідні документи  в електронному вигляді подаються з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.


Строки надання адміністративної послуги:

1) видача суб’єкту звернення свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно здійснюється у день його звернення до відділу;

2) за заявою, що надійшла поштою свідоцтво надсилається поштовим зв’язком у семиденний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання суб’єкта звернення;

3) у разі подання відповідної заяви в електронному вигляді через  Портал Дія свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно формується у день її надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання поза робочим часом; 

4) за заявою, поданою до центру надання адміністративних послуг, видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно або відмова в його видачі, здійснюється у центрі надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану чи відмови в його видачі.


Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно або письмову відмову в його отриманні:

1) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення або у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення; 

2) у разі подання заяви через Портал Дія, у якій зазначається один із способів отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно, документ видається особисто заявнику у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву або надсилається засобами поштового зв’язку за рахунок заявника на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника або на іншу поштову адресу, яка зазначається заявником;

3) у разі подання документів через центр надання адміністративних послуг видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно чи письмова відмова у такій видачі здійснюється в центрі надання адміністративних послуг, через який подано відповідну заяву;

4) у разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, письмової відмови у видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно протягом одного місяця з дня її надходження вона повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком.

  

Результат та способи отримання результату
Повторно видане свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану
Письмова відмова в отриманні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Сплачується державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,51 коп.
Строк надання
1 день (робочі)
В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно державне мито не справляється.
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність у суб’єкта звернення права на отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно;
Відсутність документа, що підтверджує сплату державного мита, або документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство юстиції України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство юстиції України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: у будь-який строк
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Кому надано право на повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану?
Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, та повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. 2. Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви та представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" стаття 19 Закон України "Про адміністративні послуги" частина третя статті 3 Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" підпункт е) частина 5 статті 3; частина 18) статті 4 Постанова КМУ від 02.09.2022 №989 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213" повний текст Розпорядження КМУ від 27.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" пункт 9 розділу І; пункт 11 глави 2 розділу ІІ, розділ IV Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділ І Наказ ЦОВВ від 07.07.2012 №811 "Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита" повний текст Наказ ЦОВВ від 24.07.2008 №1269/5 "Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" підпункти 2.1.7, 2.1.8 пункту 2.1 розділу ІІ, пункт 4.5 розділу IV