Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації та/або змін до них (за видом діяльності - торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Ідентифікатор послуги
01857
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до них), затверджених саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку (за видом професійної діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)
Інформація про послугу
Внутрішні документи саморегулівної організації (зміни до них), затверджені саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, потребують погодженню з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Для отримання такого погодження потрібно звернутися до комісії з заявою та відповідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку або заява про погодження змін до внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку
Внутрішні документи саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (зміни до них)
Обґрунтування причин прийняття внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (змін до них)
Порівняльна таблиця старої та нової редакцій внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (змін до них), з урахуванням змін (у разі надання на погодження змін до них)
Умови і випадки надання

Усі внутрішні документи саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (зміни до них) подаються до НКЦПФР у двох примірниках (оригінали) і повинні бути затверджені відповідним органом саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, до компетенції якого належить їх затвердження.


Кожен документ, наданий саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, має бути засвідчений підписом керівника саморегулівної організації, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника.


Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою або подаються до скриньки НКЦПФР. 

Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку зобов'язана подавати до НКЦПФР на погодження внутрішні документи  (зміни до них) у строк, який не перевищує 10 робочих днів з дати їх затвердження.


Результат та способи отримання результату
Рішення НКЦПФР про погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (змін до них)
Рішення НКЦПФР про відмову в погодженні внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (змін до них)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам Положення та/або вимогам законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є адміністративна послуга платною чи безоплатною?
Безоплатна.
Протягом якого терміну саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку (далі – СРО) зобов'язана подати на погодження внутрішні документи СРО (зміни до них)?
СРО зобов'язана подавати до НКЦПФР на погодження внутрішні документи СРО (зміни до них) у строк, який не перевищує 10 робочих днів з дати їх затвердження.
Який строк надання адміністративної послуги?
Протягом 30 днів від дати одержання заяви та необхідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.